2012 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 13191   สังกัดมหาวิทยาลัย  
ชือนามสกุล(ไทย) รศ.ดร. พีร์นิธิ อักษร  ชือนามสกุล(อังกฤษ) Assoc. Prof. Dr. Preenithi Aksorn 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา สถาปัตยกรรม  คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ    
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
677040009-9  Mr. DIKAI PANG  คณะวิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมโยธา แผน 1.1   ปริญญาเอก ภาคปกติ     
645040111-1  นาย ชัยวัฒน์ โพธิ์งาม  คณะวิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมโยธา แผน ก แบบ ก 2   ปริญญาโท โครงการพิเศษ  คำสั่งคณะฯที่ 716/2565 ลว.28 พฤศจิกายน 2565  
667040022-6  Mr. JIE LIANG  คณะวิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมโยธา แบบ 1.1   ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งคณะฯที่ 819/2566 ลว.27 ธันวาคม 2566  
665040025-6  นาย เรืองรัช รอดจากทุกข์  คณะวิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมโยธา แผน ก แบบ ก 2   ปริญญาโท โครงการพิเศษ  คำสั่งคณะฯที่ 763/2566 ลว.23 พฤศจิกายน 2566  
665040017-5  นาย สัจจศักด์ เชตะวัน  คณะวิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมโยธา แผน ก แบบ ก 2   ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่งคณะฯที่ 762/2566 ลว.23 พฤศจิกายน 2566  
657040007-1  นาย พงศ์วัชเรส ทองอินทร์  คณะวิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมโยธา แบบ 1.1   ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งคณะฯที่ 222/2567 ลว.23 เมษายน 2567  
647040033-9  นาย วิวัฒน์ กิตตินาราพร  คณะวิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมโยธา แบบ 1.1   ปริญญาเอก โครงการพิเศษ  คำสั่งคณะฯที่ 93/2566 ลว. 27 กุมภาพันธ์ 2566  
645040005-0  นาย เฉลิมเกียรติ คำหงษา  คณะวิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมโยธา แผน ก แบบ ก 2   ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่งคณะฯที่ 687/2565 ลว.23 พฤศจิกายน 2565  
รวมทั้งหมด 8 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
รวมทั้งหมด   8   รายการ   *ภาระงานเกิน
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 1 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ ปัจจัยความเสี่ยงที่มีอิทธิพลต่อความล้มเหลวของโครงการ ก่อสร้างด้านคมนาคมขนส่งระบบรางในประเทศไทย 
ชื่อวารสาร วารสารสถาปัตยกรรม การออกแบบและการก่อสร้าง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ISBN/ISSN ISSN (Print Edition): 2673-0332, ISSN (Online Edition): 2673-0340  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 30 สิงหาคม 2564 
ปีที่ ฉบับที่
เดือน พฤษภาคม - สิงหาคม  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2565 
หน้า 83-97  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 2 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ การสำรวจอุปสรรคของการบริหารการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน เชิงพื้นท 
ชื่อวารสาร วารสารวิจัย มข. ฉบับบัณฑิตศึกษา E-ISSN 2672-9636 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร กองบรรณาธิการ วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) 
ISBN/ISSN 2672-9636  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 13 มีนาคม 2567 
ปีที่   ฉบับที่  
เดือน   ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2567 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ