2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 4209   สังกัดมหาวิทยาลัย  
ชือนามสกุล(ไทย) รศ. มุขดา ศิริเทพทวี  ชือนามสกุล(อังกฤษ) Assoc. Prof. Mookhda Siritapetawee 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา วินิจฉัยโรคช่องปาก  คณะ คณะทันตแพทยศาสตร์ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ เวชศาสตร์ช่องปาก     
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
รวมทั้งหมด   0   รายการ
 
 
การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 1 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การทดสอบคุณสมบัติการวัดทางจิตวิทยาของ ดัชนีวัดผลกระทบของสุขภาพช่องปากต่อคุณภาพชีวิตเด็กปฐมวัยในภาคภาษาไทย 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 10 พฤษภาคม 2556 
ชื่อการประชุม การประชุมหาดใหญ่วิชาการ ครั้งที่ 4 การวิจัยเพื่อพัฒนาสังคมไทย  
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 10 พฤษภาคม 2556 ถึง 10 พฤษภาคม 2556  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 
สถานที่จัดประชุม อาคารศูนย์กีฬาและกิจการนักศึกษา อาคารสุราษฎ์ธานี และอาคารยู-พลาซ่า มหาวิทยาลัยหาดใหญ่   จังหวัด/รัฐ สงขลา 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 92-100  Proceeding Paper Editors/edition/publisher มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Poster  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 2 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเลี้ยงดูและการเกิดโรคฟันผุในเด็กเล็ก ในจังหวัดสระแก้ว 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 19 สิงหาคม 2556 
ชื่อการประชุม งานประชุมวิชาการทันตสาธารณสุขแห่งชาติ 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 25 กรกฎาคม 2556 ถึง 26 กรกฎาคม 2556  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม สำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 
สถานที่จัดประชุม โรงแรมมิราเคิงแกรนด์ คอนเวนชั่น โฮเทล  จังหวัด/รัฐ กรุงเทพมหานคร 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 72  Proceeding Paper Editors/edition/publisher สำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Poster  รูปแบบ Proceeding Abstract