2012 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 3492   สังกัดมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแ่ก่น 
ชือนามสกุล(ไทย) ผศ.ดร. นิลุบล รุจิรประเสริฐ  ชือนามสกุล(อังกฤษ) Asst. Prof. Dr. Nilubon Rujiraprasert 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา การพยาบาล  คณะ คณะพยาบาลศาสตร์ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ    
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
667060005-4  น.ส. ปัฐมาพร พะไกยะ  คณะพยาบาลศาสตร์  พยาบาลศาสตร์ แบบ 1.1   ปริญญาเอก ภาคปกติ    คำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ที่ 166/2566 ลว. 9ส.ค.2566  
657060010-0  Ms. QI YANG  คณะพยาบาลศาสตร์  พยาบาลศาสตร์ แบบ 2.1   ปริญญาเอก ภาคปกติ    คำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ที่ 256/2566 ลว.23 พ.ย.66  
657060007-9  Mr. ERY KHUSNAL   คณะพยาบาลศาสตร์  พยาบาลศาสตร์ แบบ 1.1   ปริญญาเอก ภาคปกติ    คำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ที่ 167/2566 ลว. 9ส.ค.66  
655060083-9  นาง ชนัชชา อุปฮาด  คณะพยาบาลศาสตร์  การผดุงครรภ์ แผน ก แบบ ก 2   ปริญญาโท โครงการพิเศษ    คำสังคณะพยาบาลศาสตร์ที่ 124/2566 ลว. 2 มิ.ย.66  
645060068-4  น.ส. อรปรีญา พิมพ์โคตร  คณะพยาบาลศาสตร์  การผดุงครรภ์ แผน ก แบบ ก 2   ปริญญาโท โครงการพิเศษ    คำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ที่ 224/2564 ลว.23 พ.ย.2564  
645060067-6  นาง ภภีม โทบุราณ  คณะพยาบาลศาสตร์  การผดุงครรภ์ แผน ก แบบ ก 2   ปริญญาโท โครงการพิเศษ    คำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ที่ 224/2564 ลว.23 พ.ย.2564  
635060079-8  น.ส. พุทธิดา จันทร์สว่าง  คณะพยาบาลศาสตร์  การผดุงครรภ์ แผน ก แบบ ก 2   ปริญญาโท โครงการพิเศษ    คำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ที่ 126/2564 ลว.21 มิ.ย.64  
635060037-4  น.ส. ลัดดาภรณ์ ชินทอง  คณะพยาบาลศาสตร์  การผดุงครรภ์ แผน ก แบบ ก 2   ปริญญาโท ภาคปกติ    คำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ที่ 126/2564 ลว.21 มิ.ย.64  
625060073-9  Miss VIENGNITDA SAIYAVONG  คณะพยาบาลศาสตร์  การผดุงครรภ์ แผน ก แบบ ก 2   ปริญญาโท ภาคปกติ    คำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ที่ 142/2563 ลว.17 ก.ค.63  
625060064-0  น.ส. พิมลพรรณ นาเสงี่ยม  คณะพยาบาลศาสตร์  การผดุงครรภ์ แผน ก แบบ ก 2   ปริญญาโท โครงการพิเศษ    คำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ที่ 141/2563 ลว.17 ก.ค.63  
รวมทั้งหมด 10 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
รวมทั้งหมด   10   รายการ   *ภาระงานเกิน
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้เกี่ยวกับภาวะน้ำหนักเกินขณะตั้งครรภ์ และการรับรู้สมรรถนะแห่งตนกับการปฏิบัติพฤติกรรมสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะน้ำหนักเกิน 
ชื่อวารสาร ศรีนครินทร์เวชสาร 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ISBN/ISSN 0857 3123  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 21 กันยายน 2560 
ปีที่ 33  ฉบับที่
เดือน มีนาคม-เมษายน  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2561 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ