2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 19111   สังกัดมหาวิทยาลัย  
ชือนามสกุล(ไทย) อ.ดร. ทีปานิส ชาชิโย  ชือนามสกุล(อังกฤษ) Dr. Teepanis Chachiyo 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา คณะ คณะวิทยาศาสตร์ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ    
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
รวมทั้งหมด   0   รายการ
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ Studying steady state one-dimensional p-n junction using finite element method 
ชื่อวารสาร KKU Research Journal 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Khon Kaen University Khon Kaen, Thailand. 
ISBN/ISSN 0859-3957  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 1 March 2010 
ปีที่ 15  ฉบับที่
เดือน March  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2010 
หน้า 187-201  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Simulation of steady state two-dimensional p-n junction using finite element method 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 23 มีนาคม 2554 
ชื่อการประชุม Siam Physics Congress SPC2011 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 23 มีนาคม 2554 ถึง 26 มีนาคม 2554  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม THAI PHYSICS SOCIETY  
สถานที่จัดประชุม Ambassador City Jomtien Hotel, Pattaya, Thailand  จังหวัด/รัฐ Pattaya 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 155  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Poster  รูปแบบ Proceeding Abstract