2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 12871   สังกัดมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ชือนามสกุล(ไทย) ผศ.ดร. ธีระวัฒน์ เจริญราษฎร์  ชือนามสกุล(อังกฤษ) Asst. Prof. Dr. Teerawat Charoenrat 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา คณะ คณะบริหารธุรกิจ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ    
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
615430001-3  น.ส. นครี ค้าเจริญ  คณะสหวิทยาการ  สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรม  ปริญญาโท ภาคปกติ    คำสั่งคณะบริหารธุรกิจ ที่ 91/2562 ลว. 13 ธ.ค. 2562  
615430006-3  Miss NA YANG  คณะสหวิทยาการ  สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรม  ปริญญาโท โครงการพิเศษ  คำสั่งคณะบริหารธุรกิจ ที่ 87/2562 ลว. 29 พ.ย. 2562  
รวมทั้งหมด 2 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
595430013-4  Mr. PHONESAVANH VANMIXAY  คณะสหวิทยาการ  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่งคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ที่ 71/2560 สั่ง ณ วันที่ 9 ส.ค. 2560  
595430015-0  Mr. SYSOUTHO PHANTHAVONG  คณะสหวิทยาการ  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่งคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ที่ 97/2561 สั่ง ณ วันที่ 21 ธ.ค. 2561  
รวมทั้งหมด 2 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
รวมทั้งหมด   4   รายการ
 
 
การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ ปัจจัยที่มีผลต่อความสุขในการทำงานของพนักงานธนาคาร : กรณีศึกษาธนาคารกรุงไทย สำนักงานเขตหนองคาย 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 
ชื่อการประชุม การบูรณาการภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมและการพัฒนาอย่างั่งยืน 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 23 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง 23 กุมภาพันธ์ 2561  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
สถานที่จัดประชุม อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์และศูนย์ภาษา  จังหวัด/รัฐ  
Proceeding Paper Volume 2561  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 1659  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) ไม่มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Poster  รูปแบบ Proceeding Abstract