2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 3079   สังกัดมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ชือนามสกุล(ไทย) รศ.ดร. ปณิธาน พีรพัฒนา  ชือนามสกุล(อังกฤษ) Assoc. Prof. Dr. Panitarn Peerapattana 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา อุตสาหการ  คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ Plant Layout     
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
605040097-5  นาย กฤษฎา สมภักดี  คณะวิศวกรรมศาสตร์  อุตสาหการ  ปริญญาโท โครงการพิเศษ  คำสั่งคณะที่ 205/2561 ลว. 27 กุมภาพันธ์ 2561  
605040098-3  นาย อนวัชร ศรีสารคาม  คณะวิศวกรรมศาสตร์  อุตสาหการ  ปริญญาโท โครงการพิเศษ  คำสั่งคณะที่ 207/2561 ลว. 27 กุมภาพันธ์ 2561  
รวมทั้งหมด 2 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
รวมทั้งหมด   2   รายการ   *ได้รับอนุมัติให้เกินจำนวน
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ การปรับปรุงระบบบริหารจัดการคลังสินค้าเพื่อกำหนดตำแหน่งในการจัดเก็บสินค้า : กรณีศึกษาศูนย์กระจายสินค้าในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ชื่อวารสาร วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 21 มีนาคม 2562 
ปีที่ 21  ฉบับที่
เดือน พฤษภาคม-สิงหาคม   ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2562 
หน้า การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 1 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ The Application of Cellular Manufacturing in Hard Disk Drive Industry 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 13 ธันวาคม 2555 
ชื่อการประชุม 4th International Science, Social Science, Engineering and Energy Conference 2012 (I-SEEC 2012) 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 11 ธันวาคม 2555 ถึง 14 ธันวาคม 2555  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Kasem Bundit University 
สถานที่จัดประชุม Golden Beach Cha-Am Hotel  จังหวัด/รัฐ เพชรบุรี 
Proceeding Paper Volume 2013  Proceeding Paper Issue 00 (2013) 
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 164-172  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) ไม่มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 2 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การปรับปรุงกระบวนการให้บริการเพื่อลดการรอคอยโดยใช้แนวคิดลีน : กรณีศึกษาคลินิกทันตกรรม จังหวัดขอนแก่น  
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 19 กันยายน 2558 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการทางธุรกิจและนวัตกรรมทางการจัดการระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี 2558 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 19 กันยายน 2558 ถึง 20 กันยายน 2558  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
สถานที่จัดประชุม วิทยาลัยบัณฑิตศึกษากาจัดการ  จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
Proceeding Paper Volume 2558  Proceeding Paper Issue 2408-0861 
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 173  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Abstract