2012 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 3458   สังกัดมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ชือนามสกุล(ไทย) รศ.ดร. สมพร รุ่งเรืองกลกิจ  ชือนามสกุล(อังกฤษ) Assoc. Prof. Dr. Somporn Rungreangkulkij 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา การพยาบาลจิตเวชศาสตร์  คณะ คณะพยาบาลศาสตร์ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ    
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
637060002-7  น.ส. ตรีนุช คำทะเนตร  คณะพยาบาลศาสตร์  พยาบาลศาสตร์ แบบ 2.1   ปริญญาเอก ภาคปกติ    คำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 240/2564 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 64  
635060098-4  Mr. PRASETYO AJI NUGROHO  คณะพยาบาลศาสตร์  พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ แผน ก แบบ ก 2   ปริญญาโท ภาคปกติ นานาชาติ    คำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ เลขที่ 210/2564 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2564  
627060003-4  น.ส. สาวิตรี สมมงคล  คณะพยาบาลศาสตร์  พยาบาลศาสตร์ แบบ 2.1   ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ที่ 143/2563 ลว.17 ก.ค.63  
627060002-6  น.ส. นภชนก รักษาเคน  คณะพยาบาลศาสตร์  พยาบาลศาสตร์ แบบ 2.1   ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ที่ 143/2563 ลว.17 ก.ค.63  
617060012-2  Mr. ERY KHUSNAL   คณะพยาบาลศาสตร์  พยาบาลศาสตร์ แบบ 2.1   ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ที่ 192/2562 ลว.23 ก.ค.62  
607060009-0  Mrs. TRAN THI THANH TINH   คณะพยาบาลศาสตร์  พยาบาลศาสตร์ แบบ 1.1   ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ที่ 116/2562 ลว.14 พ.ค.2562  
รวมทั้งหมด 6 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
647060012-5  Mr. RULLY ANDIKA  คณะพยาบาลศาสตร์  พยาบาลศาสตร์ แบบ 2.1   ปริญญาเอก ภาคปกติ     
รวมทั้งหมด 1 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
รวมทั้งหมด   7   รายการ   *ภาระงานเกิน
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ Prevalence of Depression in Indonesia High School Adolescents 
ชื่อวารสาร Prevalence of Depression in Indonesia High School Adolescents 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Faculty of Nursing Khon Kaen University 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 19 February 2016 
ปีที่ 39  ฉบับที่  
เดือน Jamuary-March  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2016 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ