2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Prevalence of Depression in Indonesia High School Adolescents 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 19 กุมภาพันธ์ 2559 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Prevalence of Depression in Indonesia High School Adolescents 
     มาตรฐานของวารสาร TCI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Faculty of Nursing Khon Kaen University 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่ 39 
     ฉบับที่  
     เดือน Jamuary-March
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2559 
     หน้า  
     บทคัดย่อ This descriptive correlational study aimed to describe the prevalence of adolescent depression and explain selected variables as predictors to depression in adolescents of Samarinda municipal, East Kalimantan province, Indonesia. A total of 552 adolescents in senior high school aged from 14 to 19 years were recruited through stratified cluster sampling during March to April, 2015. The instruments were CES-D, Negative Automatic Thoughts, Social Problem Solving, Negative Life Events and Parental Bonding. The data were analyzed by statistical method including t-test, Chi-square, Pearson correlation and multiple linear regressions. The result showed the prevalence of depression in this sample of Indonesian adolescents was 52.7% (26.6% female, 26.1% male). The stepwise regression results indicated the negative life events and educational level as significant predictors of adolescents depression and included in the fit model R² 7.7% (F= 22.84, p=0.000). Specifically, the psychiatric nurse able to gives interventions for adolescents with teach of stress management and negative life events screening program in the early education level. 
     คำสำคัญ depression, adolescents, high school, Indonesia. 
ผู้เขียน
565060122-6 Mrs. MUKHRIPAH DAMAIYANTI [ผู้เขียนหลัก]
คณะพยาบาลศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ นานาชาติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0