2009-2015 ©
Record not found.
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 565060122-6  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ นานาชาติ 
ชือนามสกุล(ไทย) Mrs. MUKHRIPAH DAMAIYANTI ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mrs. MUKHRIPAH DAMAIYANTI
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะพยาบาลศาสตร์ 
แผนการศึกษา การพยาบาล แบบ ก 2 (นานาชาติ)  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ผ่าน 411711) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) ความชุกของภาวะซึมเศร้าในวัยรุ่นระดับมัธยมศึกษา 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) PREDICTIVE FACTORS HIGH SCHOOL ADOLESCENTS DEPRESSION 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 10 ธันวาคม 2557
D อนุมัติเค้าโครง 5 มกราคม 2558
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 7 กรกฎาคม 2558
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 19 สิงหาคม 2558 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว (Ready to return for binding) D แก้ไขก่อนเข้าปก
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. สมพร รุ่งเรืองกลกิจ คำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 286/2557
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Prevalence of Depression in Indonesia High School Adolescents 
ชื่อวารสาร Prevalence of Depression in Indonesia High School Adolescents 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Faculty of Nursing Khon Kaen University 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 19 February 2016 
ปีที่ 39  ฉบับที่  
เดือน Jamuary-March  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2016 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ