2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 2872   สังกัดมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย สมพงษ์ ดุลย์จินดาชบาพร  ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. Sompong Doolgindachbaporn 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา ประมง  คณะ คณะเกษตรศาสตร์ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ นิเวศน์วิทยา     
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
637030007-5  น.ส. นวรัตน์ เมืองเล็น  คณะเกษตรศาสตร์  ประมง  ปริญญาเอก ภาคปกติ  311/8/2563 ลว 10 สิงหาคม 2563  
617030010-4  นาย อนาวิล พรหมเทพ  คณะเกษตรศาสตร์  ประมง  ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งที่ 483/2561 ลว 23/8/2561  
รวมทั้งหมด 2 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
รวมทั้งหมด   2   รายการ   *ได้รับอนุมัติให้เกินจำนวน
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ Effects of Chitosan Levels on Growth Performance, Feed Utilization and Survival Rate of Rice-field Crab (Esanthelphusa dugasti) 
ชื่อวารสาร Journal of Pure and Applied Microbiology 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Journal of Pure and Applied Microbiology 
ISBN/ISSN 0973-7510  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 14 July 2017 
ปีที่ 11  ฉบับที่
เดือน September   ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2017 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ