2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 3973 , 5195   สังกัดมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ชือนามสกุล(ไทย) ผศ.ดร. วาลี ปรีชาปัญญากุล  ชือนามสกุล(อังกฤษ) Asst. Prof. Dr. Walee Preechapanyakul 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา ไทย  คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ    
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
รวมทั้งหมด   0   รายการ
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ การใช้แนวคิดการบริโภคเชิงสัญญะร่วมกับแนวคิดบุคลิกภาพตราสินค้า (The use of consumption of sign concept with brand personality concept) 
ชื่อวารสาร วารสารบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น (Journal of Business Administration and Accountancy) 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ISBN/ISSN 2539-6110  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 17 มกราคม 2560 
ปีที่ ฉบับที่
เดือน มกราคม - เมษายน   ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2560 
หน้า 54-65  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ