2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ การใช้แนวคิดการบริโภคเชิงสัญญะร่วมกับแนวคิดบุคลิกภาพตราสินค้า (The use of consumption of sign concept with brand personality concept) 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 17 มกราคม 2560 
วารสาร
     ชื่อวารสาร วารสารบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น (Journal of Business Administration and Accountancy) 
     มาตรฐานของวารสาร  
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     ISBN/ISSN 2539-6110 
     ปีที่
     ฉบับที่
     เดือน มกราคม - เมษายน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2560 
     หน้า 54-65 
     บทคัดย่อ ในปัจจุบันการบริโภคมีความซับซ้อนกว่าในอดีต นั่นคือผู้บริโภคจะบริโภคความหมายที่เป็น นามธรรมนอกเหนือไปจากประโยชน์ใช้สอยของสินค้า แนวคิดหนึ่งทางการตลาดที่ได้รับความนิยม คือ บุคลิกภาพตราสินค้า เนื่องจากสามารถสร้างบุคลิกภาพของมนุษย์ให้เกิดขึ้นกับตราสินค้า ซึ่งส่งผล ต่อการตัดสินใจบริโภคได้ แนวคิดบุคลิกภาพตราสินค้านี้มีความเชื่อมโยงกับแนวคิดทางสังคมวิทยา คือ การบริโภคเชิงสัญญะซึ่งอธิบายว่า การตัดสินใจบริโภคเกิดจากผู้บริโภคเลือกบริโภคความเป็น นามธรรมของสินค้าเช่นเดียวกัน บทความนี้เสนอการทบทวนวรรณกรรมเพื่อแสดงให้เห็นว่า การ บริโภคเชิงสัญญะและบุคลิกภาพตราสินค้าเป็นแนวคิดที่สอดคล้องและเชื่อมโยงกัน การศึกษา เกี่ยวกับบุคลิกภาพตราสินค้าจึงสามารถนำแนวคิดการบริโภคเชิงสัญญะมาใช้ร่วมกันได้ นอกจากนี้ยัง เสนอแนวทางการสร้างหรือบริหารบุคลิกภาพตราสินค้า ที่นักการตลาดสามารถอาศัยแนวคิดเรื่องการ บริโภคเชิงสัญญะมาใช้ให้เป็นประโยชน์ในประเด็นดังกล่าวได้ Abstract Today’s consumption is getting more complicated than before in that consumers also consume the abstract meaning of the product in addition to its functional benefit. One marketing concept that is gaining more popularity is brand personality as the creation of human personality in a brand may influence consumers’ consumption decision. Brand personality is conceptually related to the sociological concept of sign consumption which argues that consumption decision also results from the abstract meaning of the product. Based on literature review,this article proposes that the consumption of sign and brand personality are conceptually related. As a consequence, the studies in brand personality may also draw from the consumption of sign. Furthermore, this article also proposes the guideline for marketers to create or manage brand personality based on the concept of sign consumption. 
     คำสำคัญ ตราสินค้า (Brand) บุคลิกภาพตราสินค้า (Brand personality) การบริโภคเชิงสัญญะ (Consumption of sign) 
ผู้เขียน
557210009-1 ว่าที่ ร.อ. ศรัณย์ อมาตยกุล [ผู้เขียนหลัก]
คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ปริญญาเอก โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ ไม่เป็น 
แนบไฟล์
Citation 5