2012 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 31444   สังกัดมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ชือนามสกุล(ไทย) ผศ.ดร. คุรุศาสตร์ คนหาญ  ชือนามสกุล(อังกฤษ) Asst. Prof. Dr. Kurusart Konharn 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - คณะ / ไม่ระบุภาค -  คณะ คณะเทคนิคการแพทย์ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ      
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
667100005-3  ว่าที่ ร.ต. จิระชัย คาระวะ  บัณฑิตวิทยาลัย  วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา แบบ 1.1   ปริญญาเอก ภาคปกติ นานาชาติ    คำสั่งที่ 75/2566 ลว.19 มิย.66  
667100001-1  Ms. CHANGAI ZHANG  บัณฑิตวิทยาลัย  วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา แบบ 2.1   ปริญญาเอก ภาคปกติ นานาชาติ    คำสั่งที่ 110/2566 ลว.27 กย.66  
665100011-4  Ms. YAN WU  บัณฑิตวิทยาลัย  วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา แผน ก แบบ ก 1   ปริญญาโท ภาคปกติ    คำสั่งที่ 6/2567 ลว.17มค.66  
665090003-6  นาย ธรรมสรณ์ บุญโยธา  คณะเทคนิคการแพทย์  กายภาพบำบัด แผน ก แบบ ก 2   ปริญญาโท ภาคปกติ     
657100010-9  Mr. XUELIANG ZOU  บัณฑิตวิทยาลัย  วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา แบบ 2.1   ปริญญาเอก ภาคปกติ นานาชาติ    คำสั่งที่ 76/2666 ลว.19 มิย.66  
657090003-9  Mr. LEE DAVID JOHNSON  คณะเทคนิคการแพทย์  วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวของมนุษย์ แบบ 1.1 (นานาชาติ)   ปริญญาเอก ภาคปกติ นานาชาติ     
รวมทั้งหมด 6 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
รวมทั้งหมด   6   รายการ   *ภาระงานเกิน
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ The Acute Effects of Suryanamaskar Yoga and Dynamic Stretching on Anaerobic Performance of Amateur Cyclists 
ชื่อวารสาร Asia-Pacific Journal of Science and Technology 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร RESEARCH ADMINISTRATION DIVISION, KHON KEAN UNIVERSITY 
ISBN/ISSN 2539-6293  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 28 September 2022 
ปีที่   ฉบับที่  
เดือน   ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2023 
หน้า 10  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 1 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Behavior and physical activity level among secondary school students aged 14 – 15 years in Cambodia 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 27 มิถุนายน 2562 
ชื่อการประชุม International Conference on Sports and Exercise Science 2019 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 26 มิถุนายน 2562 ถึง 28 มิถุนายน 2562  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม College of Sports Science and Technology, Mahidol University 
สถานที่จัดประชุม Arnoma Grand Hotel Bangkok  จังหวัด/รัฐ Bangkok, Thailand 
Proceeding Paper Volume 2019  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 142-147  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 2 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการใช้พลังงานของรยางค์ร่างกายกับความเร็วของการพายในนักกีฬา เรือกรรเชียงชายระดับทีมชาติ 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 15 มีนาคม 2562 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 20 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 15 มีนาคม 2562 ถึง 15 มีนาคม 2562  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
สถานที่จัดประชุม ณ อาคารพจน์ สารสิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น   จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
Proceeding Paper Volume 2562  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 1275-1284  Proceeding Paper Editors/edition/publisher
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Poster  รูปแบบ Proceeding Full paper