2012 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 23751   สังกัดมหาวิทยาลัย  
ชือนามสกุล(ไทย) รศ.ดร. ชัยยันต์ จันทร์ศิริ  ชือนามสกุล(อังกฤษ) Assoc. Prof. Dr. Chaiyan Junsiri 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา เกษตร  คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ      
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
637040041-9  นาย ศักรินทร์ วังคะฮาต  คณะวิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมนวัตกรรม แบบ 1.1   ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งคณะที่ 89/2564 ลว.15 กุมภาพันธ์ 2564  
637040033-8  นาย ไพบูลย์ บุบผา  คณะวิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมนวัตกรรม แบบ 1.1   ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งคณะฯที่ 93/2564 ลว. 18 กุมภาพันธ์ 2564  
617040028-9  นาย กวีพงษ์ หงษ์ทอง  คณะวิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมเกษตร แบบ 1.1   ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งคณะฯ ที่ 834/2561 ลว.14 กันยายน 2561  
รวมทั้งหมด 3 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
รวมทั้งหมด   3   รายการ
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 1 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ ศักยภาพเครื่องปฏิกรณ์กวนชีวภาพแบบฟลูอิไดซ์เบดตัวกลางถ่านกัมมันต์ชนิดเม็ด 
ชื่อวารสาร วารสารพระวรุณ 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 2 มิถุนายน 2561 
ปีที่ 15  ฉบับที่
เดือน มค-มิย  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2563 
หน้า 238-247  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 2 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ Fuel Potential Values of Biomass Charcoal Powder 
ชื่อวารสาร Biomass Conversion and Biorefinery 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Springer-Verlag GmbH Germany, part of Springer Nature 
ISBN/ISSN 2190-6823  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 7 May 2021 
ปีที่ 11  ฉบับที่  
เดือน May  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2021 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 3 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ Physical characteristics and energy content of biomass charcoal powder 
ชื่อวารสาร INTERNATIONAL JOURNAL of RENEWABLE ENERGY RESEARCH 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Gazi University 
ISBN/ISSN 1309-0127  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 27 January 2021 
ปีที่ 11  ฉบับที่
เดือน March  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2021 
หน้า 158-169  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ