2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 23751   สังกัดมหาวิทยาลัย  
ชือนามสกุล(ไทย) รศ.ดร. ชัยยันต์ จันทร์ศิริ  ชือนามสกุล(อังกฤษ) Assoc. Prof. Dr. Chaiyan Junsiri 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา เกษตร  คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ      
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
607040030-1  นาย พิศมาส หวังดี  คณะวิศวกรรมศาสตร์  เกษตร  ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งที่ 45/2561 ลว. 15 มกราคม 2561  
637040033-8  นาย ไพบูลย์ บุบผา  คณะวิศวกรรมศาสตร์  กองแผนงาน  ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งคณะฯที่ 93/2564 ลว. 18 กุมภาพันธ์ 2564  
637040041-9  นาย ศักรินทร์ วังคะฮาต  คณะวิศวกรรมศาสตร์  กองแผนงาน  ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งคณะที่ 89/2564 ลว.15 กุมภาพันธ์ 2564  
617040028-9  นาย กวีพงษ์ หงษ์ทอง  คณะวิศวกรรมศาสตร์  เกษตร  ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งคณะฯ ที่ 834/2561 ลว.14 กันยายน 2561  
รวมทั้งหมด 4 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
รวมทั้งหมด   4   รายการ
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ ศักยภาพเครื่องปฏิกรณ์กวนชีวภาพแบบฟลูอิไดซ์เบดตัวกลางถ่านกัมมันต์ชนิดเม็ด 
ชื่อวารสาร วารสารพระวรุณ 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 2 มิถุนายน 2561 
ปีที่ 15  ฉบับที่
เดือน มค-มิย  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2563 
หน้า 238-247  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ