2012 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 40226   สังกัดมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ชือนามสกุล(ไทย) อ.ดร. ธิดารัตน์ มอญขาม  ชือนามสกุล(อังกฤษ) Dr. Tidarat Monkham 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - คณะ / ไม่ระบุภาค -  คณะ คณะเกษตรศาสตร์ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ      
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
645030053-5  น.ส. ศิริลักษณ์ เชื้อกุดรู  คณะเกษตรศาสตร์  รายวิชาในสาขาวิชาพืชไร่  ปริญญาโท ภาคปกติ  29/11/2564  
645030052-7  น.ส. วิไล คำนนอินทร์  คณะเกษตรศาสตร์  รายวิชาในสาขาวิชาพืชไร่  ปริญญาโท ภาคปกติ  29/11/2564  
635030062-3  น.ส. พิชญาภรณ์ ศรีนาง  คณะเกษตรศาสตร์  รายวิชาในสาขาวิชาพืชไร่  ปริญญาโท ภาคปกติ  449/2563 21/12/2563  
635030033-0  น.ส. กฤษณาพร เทิดกิจเจริญ  คณะเกษตรศาสตร์  รายวิชาในสาขาวิชาพืชไร่  ปริญญาโท ภาคปกติ   
รวมทั้งหมด 4 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
645030025-0  นาย ธนโรจน์ ศรีชา  คณะเกษตรศาสตร์  รายวิชาในสาขาวิชาพืชไร่  ปริญญาโท ภาคปกติ  285/2564 ลว 14/9/2564  
645030024-2  นาย เทพประธาน รักวงษ์  คณะเกษตรศาสตร์  รายวิชาในสาขาวิชาพืชไร่  ปริญญาโท ภาคปกติ  286/2564 ลว 14/9/2564  
645030023-4  น.ส. จริญา ชิณรัตน์  คณะเกษตรศาสตร์  รายวิชาในสาขาวิชาพืชไร่  ปริญญาโท ภาคปกติ  287/2564 ลว.14/9/2564  
645030018-7  น.ส. สุชาวดี เพ็ชร์มล  คณะเกษตรศาสตร์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาโท ภาคปกติ  252/2564 ลว.2/8/2564  
635030063-1  น.ส. มนชิตา พลเสน  คณะเกษตรศาสตร์  รายวิชาในสาขาวิชาพืชไร่  ปริญญาโท ภาคปกติ  เสนอ 25/3/2564  
635030056-8  น.ส. สุกัญญา ทิพย์อามาตย์  คณะเกษตรศาสตร์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาโท ภาคปกติ  253/2564 ลว. 2/8/2564  
635030055-0  น.ส. ชฎาทิพย์ โพธิ์ระกัน  คณะเกษตรศาสตร์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาโท ภาคปกติ  เสนอ 1/3/2564  
635030034-8  น.ส. สาวินี พันธ์มหา  คณะเกษตรศาสตร์  รายวิชาในสาขาวิชาพืชไร่  ปริญญาโท ภาคปกติ  เสนอ 1/4/2564  
597030019-4  นาย ธนวัฒน์ วงษา  คณะเกษตรศาสตร์  รายวิชาในสาขาวิชาพืชไร่  ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งที่ 416/2562 ลว 6/9/2562  
รวมทั้งหมด 9 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
รวมทั้งหมด   13   รายการ   *ภาระงานเกิน
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ เทคนิค rapid generation advance ในการศึกษาพันธุกรรมการถ่ายทอดลักษณะความไวต่อช่วงแสงในคู่ผสมระหว่างข้าวอายุสั้นพันธุ์ ULR368 และพันธุ์ กข6 ในการประเมินนอกฤดูปลูก 
ชื่อวารสาร แก่นเกษตร 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 15 พฤศจิกายน 2564 
ปีที่   ฉบับที่  
เดือน   ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2564 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ