2012 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 34147   สังกัดมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ชือนามสกุล(ไทย) ผศ.ดร. รัฐพล ไกรกลาง  ชือนามสกุล(อังกฤษ) Asst. Prof. Dr. Ratthaphol Kraiklang 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - คณะ / ไม่ระบุภาค -  คณะ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ      
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
645110091-2  น.ส. ปิยะนารถ คำภูแสน  คณะสาธารณสุขศาสตร์  โภชนศาสตร์เพื่อสุขภาพ แผน ก แบบ ก 2   ปริญญาโท โครงการพิเศษ    คำสั่งที่ 243/2565 ลงวันที่ 28 พฤศิจกายน 2565  
645110090-4  น.ส. ณัฐศุภางค์ ลีละวิทย์  คณะสาธารณสุขศาสตร์  โภชนศาสตร์เพื่อสุขภาพ แผน ก แบบ ก 2   ปริญญาโท โครงการพิเศษ    คำสั่งที่ 94/2565 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2565  
645110057-2  น.ส. อริญรดา ธนารัชต์ชญาดา  คณะสาธารณสุขศาสตร์  การบริหารสาธารณสุข แผน ก แบบ ก 2   ปริญญาโท โครงการพิเศษ    คำสั่งที่ 245/2565 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2565  
645110035-2  นาย พริษฐ์ พลเยี่ยม  คณะสาธารณสุขศาสตร์  การบริหารสาธารณสุข แผน ก แบบ ก 2   ปริญญาโท โครงการพิเศษ  คำสั่งที่ 244/2565 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2565  
645110010-8  น.ส. วิราษร มะลิรักษ์  คณะสาธารณสุขศาสตร์  โภชนศาสตร์เพื่อสุขภาพ แผน ก แบบ ก 2   ปริญญาโท ภาคปกติ    คำสั่งที่ 94/2565 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2565  
645110009-3  น.ส. ธัญญ์ธิชา นาคเกิด  คณะสาธารณสุขศาสตร์  โภชนศาสตร์เพื่อสุขภาพ แผน ก แบบ ก 2   ปริญญาโท ภาคปกติ    คำสั่งที่ 242/2565 ลงวันที่ 28 พศจิกายน 2565  
625110105-5  น.ส. ศิริชลธาร แก้วโสม  คณะสาธารณสุขศาสตร์  โภชนศาสตร์เพื่อสุขภาพ แผน ก แบบ ก 2   ปริญญาโท โครงการพิเศษ  คำสั่งที่ 240/2565 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2565  
607110018-2  น.ส. นิตยา แสงประจักษ์  คณะสาธารณสุขศาสตร์  สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต แบบ 1.1   ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งคณะสาธารณสุขศาสตร์ที่ 368/2561 ลงวันที่ 28 ส.ค. 61 เปลี่ยน จาก รศ.เบญจา มุกตพันธ์  
647110029-1  น.ส. นวพร รัตนจริยา  คณะสาธารณสุขศาสตร์  สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต แบบ 2.1   ปริญญาเอก ภาคปกติ    คำสั่งคณะสาธารณสุขศาสตร์ ที่ 248/2565 ลว. 28 พย 65  
รวมทั้งหมด 9 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
635070038-6  น.ส. สุพรรษา บัวแก้ว  คณะแพทยศาสตร์  ชีวเคมีทางการแพทย์และชีววิทยาโมเลกุล แผน ก แบบ ก 2   ปริญญาโท ภาคปกติ นานาชาติ  คำสั่งที่ 1174/2564 ลว 20 กรกฎาคม 2564  
617030005-7  น.ส. กนกพร มานันตพงศ์  คณะเกษตรศาสตร์  ปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม แบบ 1.1   ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งที่ 257/2564 ลว. 6 ส.ค. 2564 เสนอ 4/8/2564 คณะสาธารณสุขศาสตร์  
รวมทั้งหมด 2 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
รวมทั้งหมด   11   รายการ   *ภาระงานเกิน
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ ผลของน้ำผึ้งต่อการรักษาคุณสมบัติของสารแอนโทไซยานิน วิตามินซี และฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ในน้ำลูกหม่อนเนกต้า 
ชื่อวารสาร วารสารวิจัยคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร กองบรรณาธิการวารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 10 ตุลาคม 2565 
ปีที่ 15  ฉบับที่
เดือน กรกฎาคม - กันยายน  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2565 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ