2012 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 34147   สังกัดมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ชือนามสกุล(ไทย) ผศ.ดร. รัฐพล ไกรกลาง  ชือนามสกุล(อังกฤษ) Asst. Prof. Dr. Ratthaphol Kraiklang 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - คณะ / ไม่ระบุภาค -  คณะ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ      
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
665100012-2  Mrs. YANG YUEYUE  บัณฑิตวิทยาลัย  ชีวเวชศาสตร์ แผน ก แบบ ก 1   ปริญญาโท ภาคปกติ นานาชาติ    คำสั่งที่ 147/2566 ลว.4 ธค.66  
655110125-2  นาย ศักดิ์สิทธิ์ ทาแก้ว  คณะสาธารณสุขศาสตร์  โภชนศาสตร์เพื่อสุขภาพ แผน ก แบบ ก 2   ปริญญาโท โครงการพิเศษ  คำสั่งที่ 150/2566 ลว.13 มิถุนายน 2566  
655110124-4  นาย ศราวุธ กลางเดช  คณะสาธารณสุขศาสตร์  โภชนศาสตร์เพื่อสุขภาพ แผน ก แบบ ก 2   ปริญญาโท โครงการพิเศษ  คำสั่งที่ 150/2566 ลว.13 มิถุนายน 2566  
655110109-0  นาย ชิษณุพงศ์ ศรีเพ็งตา  คณะสาธารณสุขศาสตร์  โภชนศาสตร์เพื่อสุขภาพ แผน ก แบบ ก 2   ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่งที่ 150/2566 ลว.13 มิถุนายน 2566  
655110091-3  นาย ยุทธนา พรหมอุ่น  คณะสาธารณสุขศาสตร์  โภชนศาสตร์เพื่อสุขภาพ แผน ก แบบ ก 2   ปริญญาโท โครงการพิเศษ  คำสั่งที่ 150/2566 ลว.13 มิถุนายน 2566  
655110089-0  น.ส. ชนิดา จูมพลา  คณะสาธารณสุขศาสตร์  โภชนศาสตร์เพื่อสุขภาพ แผน ก แบบ ก 2   ปริญญาโท โครงการพิเศษ  คำสั่งที่ 150/2566 ลว.13 มิถุนายน 2566  
647110029-1  น.ส. นวพร รัตนจริยา  คณะสาธารณสุขศาสตร์  สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต แบบ 2.1   ปริญญาเอก ภาคปกติ    คำสั่งคณะสาธารณสุขศาสตร์ ที่ 248/2565 ลว. 28 พย 65  
625110105-5  น.ส. ศิริชลธาร แก้วโสม  คณะสาธารณสุขศาสตร์  โภชนศาสตร์เพื่อสุขภาพ แผน ก แบบ ก 2   ปริญญาโท โครงการพิเศษ  คำสั่งที่ 240/2565 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2565  
รวมทั้งหมด 8 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
รวมทั้งหมด   8   รายการ   *ภาระงานเกิน
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 1 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ ผลของน้ำผึ้งต่อการรักษาคุณสมบัติของสารแอนโทไซยานิน วิตามินซี และฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ในน้ำลูกหม่อนเนกต้า 
ชื่อวารสาร วารสารวิจัยคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร กองบรรณาธิการวารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 10 ตุลาคม 2565 
ปีที่ 15  ฉบับที่
เดือน กรกฎาคม - กันยายน  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2565 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 2 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ ผลของการลดปริมาณโพแทสเซียมต่อคุณภาพผลผลิตมะเขือเทศเชอรี่ที่ปลูกในระบบไฮโดรพอนิกส์ 
ชื่อวารสาร วารสารแก่นเกษตร 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 17 ธันวาคม 2564 
ปีที่ 50  ฉบับที่
เดือน ก.ค. - ส.ค.   ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2565 
หน้า 1006-1018  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 1 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ ผลของการลดปริมาณโพแทสเซียมในสารละลายธาตุอาหารต่อคุณภาพผลผลิตมะเขือเทศเชอรี่ 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 5 พฤศจิกายน 2562 
ชื่อการประชุม พืชสวนก้าวไกล นำไทยมั่งคั่ง 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 5 พฤศจิกายน 2562 ถึง 7 พฤศจิกายน 2562  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ร่วมกับสมาคมพืชสวน แห่งประเทศไทย 
สถานที่จัดประชุม โรงแรมริชมินด์ สไตล์ลิช คอนเวนชั่น   จังหวัด/รัฐ นนทบุรี 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 74  Proceeding Paper Editors/edition/publisher คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Abstract 
ชื่อรางวัล การนำเสนอผลงานภาคบรรยาย สาขาผัก ระดับดีเด่น  หน่วยงาน/องค์กรที่มอบรางวัล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ร่วมกับสมาคมพืชสวน แห่งประเทศไทย 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 2 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ ผลของการลดปริมาณโพแทสเซียมในสารละลายธาตุอาหารต่อปริมาณโพแทสเซียมในผักที่ปลูกด้วยระบบไฮโดรโปนิกส์  
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 5 กรกฎาคม 2562 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการดินและปุ๋ยแห้งชาติ ครั้งที่ 6 กำเนิดของอาหารเพื่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 22 มีนาคม 2566 ถึง 22 มีนาคม 2566  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับสมาคมดินและปุ๋ยแห่งประเทศไทย 
สถานที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน   จังหวัด/รัฐ นครปฐม 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 165-172  Proceeding Paper Editors/edition/publisher มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับสมาคมดินและปุ๋ยแห่งประเทศไทย 
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 
ชื่อรางวัล การนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย ระดับดี  หน่วยงาน/องค์กรที่มอบรางวัล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับสมาคมดินและปุ๋ยแห่งประเทศไทย 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 3 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ The effect of different levels of potassium on nutrient content in cherry tomato fruit grows under Hydroponic system. 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 9 มีนาคม 2567 
ชื่อการประชุม The 15 th International Society of Environmental and Rural Development 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 8 มีนาคม 2567 ถึง 10 มีนาคม 2567  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม International Society of Environmental and Rural Development, Khon Kane University and Institude of Environmental Rehabilitation and Conservation, Japan 
สถานที่จัดประชุม Avani hotel  จังหวัด/รัฐ Khon Kaen, Thailand 
Proceeding Paper Volume 2024  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 69  Proceeding Paper Editors/edition/publisher Prof. Dr. Machito Mihara, Dr. Narong Touch, Dr. Santa Pandit 
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Poster  รูปแบบ Proceeding Abstract