2012 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 34147   สังกัดมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ชือนามสกุล(ไทย) อ. รัฐพล ไกรกลาง  ชือนามสกุล(อังกฤษ) - Ratthaphol Kraiklang 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - คณะ / ไม่ระบุภาค -  คณะ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ      
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
607110018-2  น.ส. นิตยา แสงประจักษ์  คณะสาธารณสุขศาสตร์  ทุกภาควิชาร่วมกันสอน  ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งคณะสาธารณสุขศาสตร์ที่ 368/2561 ลงวันที่ 28 ส.ค. 61 เปลี่ยน จาก รศ.เบญจา มุกตพันธ์  
615110071-5  น.ส. กรกนก เทียนแย้ม  คณะสาธารณสุขศาสตร์  การบริหารสาธารณสุข การส่งเสริมสุขภาพ โภชนาการ  ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่งคณะสาธารณสุขศาสตร์ ที่ 163/2562 ลว. 05 กรกฎาคม 2562  
635110051-3  นาย ศุภฤกษ์ จิรชวาลา  คณะสาธารณสุขศาสตร์  สาขาวิชาโภชนาการ  ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่งที่ 136/2564 ลว. 2 กรกฎาคม 2564  
635110072-5  นาย ศรศักดิ์ พื้นเกาะ  คณะสาธารณสุขศาสตร์  สาขาวิชาโภชนาการ  ปริญญาโท โครงการพิเศษ  คำสั่งที่ 136/2564 ลว. 2 กรกฎาคม 2564  
635110088-0  นาย กิตติศักดิ์ สุขเพสน์  คณะสาธารณสุขศาสตร์  สาขาวิชาโภชนาการ  ปริญญาโท โครงการพิเศษ  คำสั่งที่ 136/2564 ลว. 2 กรกฎาคม 2564  
รวมทั้งหมด 5 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
635070038-6  น.ส. สุพรรษา บัวแก้ว  คณะแพทยศาสตร์  ชีวเคมี  ปริญญาโท ภาคปกติ นานาชาติ    คำสั่งที่ 1174/2564 ลว 20 กรกฎาคม 2564  
รวมทั้งหมด 1 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
รวมทั้งหมด   6   รายการ   *ภาระงานเกิน