2012 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 38487   สังกัดมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ชือนามสกุล(ไทย) ผศ.ดร. ภูริพงศ์ สุทธิโสภาพันธ์  ชือนามสกุล(อังกฤษ) Asst. Prof. Dr. Puripong Suthisopapan 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - คณะ / ไม่ระบุภาค -  คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ      
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
667040015-3  น.ส. ปฏิญญา ม่วงคำหมื่น  คณะวิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมไฟฟ้า แบบ 1.1   ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งคณะฯที่ 528/2566 ลว.28 สิงหาคม 2566  
665040079-3  นาย ธนชัย จันทะนะ  คณะวิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมไฟฟ้า แผน ก แบบ ก 2   ปริญญาโท ภาคปกติ    คำสั่งคณะฯที่ 232/2567 ลว.2 พฤษภาคม 2567  
665040046-8  น.ส. แพรชมภู นิลบรรจง  คณะวิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมไฟฟ้า แผน ก แบบ ก 2   ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่งคณะฯที่ 753/2566 ลว.23 พฤศจิกายน 2566  
665040005-2  นาย สันติชัย จันทร์สมัคร  คณะวิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมไฟฟ้า แผน ก แบบ ก 2   ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่งคณะฯที่ 752/2566 ลว.23 พฤศจิกายน 2566  
รวมทั้งหมด 4 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
597040043-1  นาย วิทวัส พิมพ์ศรี  คณะวิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมไฟฟ้า แบบ 1.2   ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งคณะที่ 315/2560 ลว. 28 เมษายน 2560  
รวมทั้งหมด 1 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
รวมทั้งหมด   5   รายการ
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ Effect of All-Integer Quantization Decoding in LDPC Coded High Order Modulation Schemes 
ชื่อวารสาร Engineering Access 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Faculty of Engineering, Mahasarakham University 
ISBN/ISSN 2730-4175  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 21 September 2022 
ปีที่ ฉบับที่
เดือน July - December  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2022 
หน้า 321-324  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ