2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 597040043-1  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย วิทวัส พิมพ์ศรี ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. WITTAWAD PIMSRI
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา ไฟฟ้า  คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
แผนการศึกษา วิศวกรรมไฟฟ้า แบบ 1.2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 136/2561 ประกาศ ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2561) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (ไทย)  
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (อังกฤษ) APPLICATION OF POLAR CODE IN WIRELESS CHANNELS 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 13 ธันวาคม 2561 คำสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ 1050/2561 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 13 ธันวาคม 2561 คำสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ 1052/2561 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 14 ธันวาคม 2561 ผ่าน
D ผลการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 14 ธันวาคม 2561 อนุมัติเค้าโครง
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. วิระสิทธิ์ อิ่มถวิล คำสั่งคณะที่ 315/2560 ลว. 28 เมษายน 2560
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร. ภูริพงศ์ สุทธิโสภาพันธ์ คำสั่งคณะที่ 315/2560 ลว. 28 เมษายน 2560