2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 13551   สังกัดมหาวิทยาลัย  
ชือนามสกุล(ไทย) รศ.ดร. สุณี เลิศสินอุดม  ชือนามสกุล(อังกฤษ) Assoc. Prof. Dr. Sunee Lertsinudom 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา สำนักวิชาการ  คณะ คณะเภสัชศาสตร์ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ    
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
615150011-9  น.ส. วรัญญา จันทรพรหมรินทร์  คณะเภสัชศาสตร์  เภสัชกรรมคลินิก  ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่งคณะเภสัชศาสตร์ที่ 220/2562 ลว.12 กค.2562  
615150014-3  น.ส. อัจจิมา ศรีบุญเรือง  คณะเภสัชศาสตร์  เภสัชกรรมคลินิก  ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่งคณะเภสัชศาสตร์ที่ 221/2562 ลว.12 กค.2562  
625150012-8  น.ส. ธิดารัตน์ มงคลสุคนธรัก  คณะเภสัชศาสตร์  เภสัชกรรมคลินิก  ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่งคณะเภสัชศาสตรี่ 195/2563 ลว.3 กรกฎาคม 2563  
605150019-2  น.ส. สุนันท์ชนก น้ำใจดี  คณะเภสัชศาสตร์  เภสัชกรรมคลินิก  ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่งคณะเภสัชศาสตร์ที่ 214/2561 ลว.5 กค.2561  
รวมทั้งหมด 4 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
รวมทั้งหมด   4   รายการ
 
 
การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การหาจุดตัดความร่วมมือในการใช้ยากันชัก คลินิกโรคลมชัก โรงพยาบาลศรีนครินทรื มหาวิทยาลัยขอนแก่่น 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 18 มีนาคม 2561 
ชื่อการประชุม The 10 th Annual Northest Pharmacy Research Conference of 2018 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 17 มีนาคม 2561 ถึง 18 มีนาคม 2561  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม คณะเภสัชศาสตร์ ม.ขอนแก่น 
สถานที่จัดประชุม คณะเภสัชศาสตร์ ม.ขอนแก่น  จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
Proceeding Paper Volume 2018  Proceeding Paper Issue ISBN(e-book)978-616-438-142-1 
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 102-110  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 
ชื่อรางวัล Good Poster Presentation ด้านเภสัชกรรมคลินิกและด้สนเภสัชศาสตร์สังคม  หน่วยงาน/องค์กรที่มอบรางวัล คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น