2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 34692   สังกัดมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ชือนามสกุล(ไทย) อ.ดร. เพ็ญศรี ปลั่งกลาง  ชือนามสกุล(อังกฤษ) Dr. Pensri Plangklang 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา เทคโนโลยีชีวภาพ  คณะ คณะเทคโนโลยี 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ      
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
605160001-5  น.ส. กมลวรรณ เทพสุธรรมรัตน์  คณะเทคโนโลยี  เทคโนโลยีชีวภาพ  ปริญญาโท ภาคปกติ   
595160008-0  น.ส. กวินดา ศรียอด  คณะเทคโนโลยี  เทคโนโลยีชีวภาพ  ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่งคณะเทคโนโลยีที่ 37/2560 ลว 27 กุมภาพันธ์ 2560  
รวมทั้งหมด 2 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
605160005-7  น.ส. รุจิรา บุตรสุโพธิ์  คณะเทคโนโลยี  เทคโนโลยีชีวภาพ  ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่งคณะเทคโนโลยีที่ 46/2563 ลว 9 มิถุนายน 2563  
รวมทั้งหมด 1 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
รวมทั้งหมด   3   รายการ