2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 39363   สังกัดมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ชือนามสกุล(ไทย) อ.ดร. พิมพ์นิภา หิรัณย์สร  ชือนามสกุล(อังกฤษ) Dr. Pimnibha Hirunsorn 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - คณะ / ไม่ระบุภาค -  คณะ คณะเทคโนโลยี 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ      
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
605160009-9  น.ส. ปัทมพร ภู่ลำพงษ์  คณะเทคโนโลยี  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่งคณะเทคโนโลยี ที่ 146/2561 วันที่ 8 สิงหาคม 2561  
615160007-4  น.ส. วฤณภา สุทธิบุตร  คณะเทคโนโลยี  เทคโนโลยีอาหาร  ปริญญาโท ภาคปกติ    ตามคำสั่งคณะเทคโนโลยี ที่ 64 /2562 วันที่ 6 มิ.ย.62  
615160015-5  Ms. MUTIARA NUR ISNAINI   คณะเทคโนโลยี  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาโท ภาคปกติ นานาชาติ  166/2018 : 10 Sep 2018  
รวมทั้งหมด 3 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
รวมทั้งหมด   3   รายการ