2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 40423   สังกัดมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ชือนามสกุล(ไทย) อ.ดร. พันวัตต์ พึ่งสาย  ชือนามสกุล(อังกฤษ) Dr. Phanwatt Phungsai 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - คณะ / ไม่ระบุภาค -  คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ      
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
615040083-7  นาย ถิรวิทย์ ประเสริฐ  คณะวิศวกรรมศาสตร์  สิ่งแวดล้อม  ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่งคณะฯที่ 79/2562 ลว. 11 มกราคม 2562  
617040021-3  น.ส. พัทธกมล สมบุตร  คณะวิศวกรรมศาสตร์  สิ่งแวดล้อม  ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งคณะฯ ที่ 862/2561 ลว.17 กันยายน 2561  
625040084-6  นาย ณัฐดนัย ดาบุตร  คณะวิศวกรรมศาสตร์  สิ่งแวดล้อม  ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่งคณะฯที่ 23/2563 ลว. 3 มกราคม 2563  
625040085-4  นาย ธนาดุล จันทรศรีสุริยวงศ์  คณะวิศวกรรมศาสตร์  สิ่งแวดล้อม  ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่งคณะฯที่ 10/2563 ลว. 3 มกราคม 2563  
625040086-2  น.ส. นฤมล ภิญโญธรรมากร  คณะวิศวกรรมศาสตร์  สิ่งแวดล้อม  ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่งคณะฯที่ 314/2563 ลว.15 เมษายน 2563  
รวมทั้งหมด 5 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
615040023-5  น.ส. ธนพร นราพงษ์  คณะวิศวกรรมศาสตร์  โยธา  ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่งคณะฯ ที่ 913/2562 ลว.5 พฤศจิกายน 2562  
635040065-1  นาย ศานติบูรณ์ แก้วสิมมาพร  คณะวิศวกรรมศาสตร์  สิ่งแวดล้อม  ปริญญาโท ภาคปกติ    คำสั่งคณะฯที่ 595/2563 ลว. 31 สิงหาคม 2563  
635040108-9  นาย อิทธิกร พาลี  คณะวิศวกรรมศาสตร์  สิ่งแวดล้อม  ปริญญาโท ภาคปกติ    คำสั่งคณะฯที่ 594/2563 ลว. 31 สิงหาคม 2563  
รวมทั้งหมด 3 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
รวมทั้งหมด   8   รายการ   *ภาระงานเกิน