2012 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 40204   สังกัดมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ชือนามสกุล(ไทย) ผศ.ดร. สุภัจฉรี อรัญ  ชือนามสกุล(อังกฤษ) Asst. Prof. Dr. Supatcharee Arun 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - คณะ / ไม่ระบุภาค -  คณะ คณะแพทยศาสตร์ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ      
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
647070012-9  น.ส. ชฎาพร ไชยมนตรี  คณะแพทยศาสตร์  กายวิภาคศาสตร์  ปริญญาเอก ภาคปกติ    คำสั่งที่ 1357/2564 ลว 25 สิงหาคม 2564  
รวมทั้งหมด 1 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
637070006-3  นาย ธีรชน กมลเลิศ  คณะแพทยศาสตร์  กายวิภาคศาสตร์  ปริญญาเอก ภาคปกติ    คำสั่งที่ 618/2564 ลว 30 เมษายน 2564  
637070006-3  นาย ธีรชน กมลเลิศ  คณะแพทยศาสตร์  กายวิภาคศาสตร์  ปริญญาเอก ภาคปกติ    คำสั่งที่ 618/2564 ลว 30 เมษายน 2564  
615070012-2  นาย ณัฐพล ลาภยืนยง  คณะแพทยศาสตร์  กายวิภาคศาสตร์  ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่งที่ 930/2562 ลว 12 มิถุนายน 2562  
627070008-8  น.ส. ศรัญญา ทองพันธ์  คณะแพทยศาสตร์  กายวิภาคศาสตร์  ปริญญาเอก ภาคปกติ    คำสั่งที่ 1254/2562 ลว 23 กรกฎาคม 2562  
617070012-6  นาย ปัณณวัฒน์ ชูวงค์อินทร์  คณะแพทยศาสตร์  กายวิภาคศาสตร์  ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งที่ 929/2562 ลว 12 มิถุนายน 2562  
635070024-7  นาย ชยากร เถาโต  คณะแพทยศาสตร์  กายวิภาคศาสตร์  ปริญญาโท ภาคปกติ    คำสั่งที่ 796/2564 ลว 25 พฤษภาคม 2564  
รวมทั้งหมด 6 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
รวมทั้งหมด   7   รายการ   *ภาระงานเกิน
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ Valproic acid changes the expression of tyrosine-phosphorylated proteins in rat seminal vesicle 
ชื่อวารสาร Andrologia 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร John Wiley & Sons, Inc. 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 29 April 2019 
ปีที่ 2019  ฉบับที่ 51(7) 
เดือน August  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2019 
หน้า e13303  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Association between the Reductions of Biochemical Components and Expressions of Tyrosine Phosphorylated Proteins, Androgen Receptor, and Heat Shock Protein 70 in Rat Seminal Vesicle Treated with Valproic Acid 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 9 สิงหาคม 2561 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 34 ประจำปี 2561 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 8 สิงหาคม 2561 ถึง 10 สิงหาคม 2561  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
สถานที่จัดประชุม ห้องบรรยาย 1-4 อาคารเตรียมวิทยาศาสตร์คลีนิค ชั้น 2  จังหวัด/รัฐ จ.ขอนแก่น 
Proceeding Paper Volume 33  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 55-56  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Abstract 
ชื่อรางวัล รางวัลชมเชย  หน่วยงาน/องค์กรที่มอบรางวัล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น