2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 41183   สังกัดมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ชือนามสกุล(ไทย) อ.ดร. ภาณุมาศ ไกรสร  ชือนามสกุล(อังกฤษ) Dr. Phanumas Krisorn 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - คณะ / ไม่ระบุภาค -  คณะ คณะแพทยศาสตร์ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ      
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
615070026-1  นาย แธนธรรพ์ แสงภู่  คณะแพทยศาสตร์  เวชศาสตร์ชุมชน  ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่งที่ 16/2562 ลว 8 มกราคม 2562  
625070030-1  นาย ปฐมภัทร มีลาภ  คณะแพทยศาสตร์  เวชศาสตร์ชุมชน  ปริญญาโท ภาคปกติ     
625070031-9  นาย ภัทรพล ไทยจงรักษ์  คณะแพทยศาสตร์  เวชศาสตร์ชุมชน  ปริญญาโท ภาคปกติ     
635070018-2  นาย กฤติน วิภาหัสน์  คณะแพทยศาสตร์  เวชศาสตร์ชุมชน  ปริญญาโท ภาคปกติ นานาชาติ    คำสั่งที่ 1331/2563 ลว 29 กรกฎาคม 2563  
635070019-0  น.ส. กันต์กมล ภัสสรานนท์  คณะแพทยศาสตร์  เวชศาสตร์ชุมชน  ปริญญาโท ภาคปกติ นานาชาติ    คำสั่งที่ 1388/2563 ลว 5 สิงหาคม 2563  
635070023-9  นาย ศิริพล สวงโท  คณะแพทยศาสตร์  เวชศาสตร์ชุมชน  ปริญญาโท ภาคปกติ นานาชาติ    คำสั่งที่ 1332/2563 ลว 29 กรกฎาคม 2563  
รวมทั้งหมด 6 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
615070028-7  นาย ปิยะพงษ์ สิรินภากุล  คณะแพทยศาสตร์  เวชศาสตร์ชุมชน  ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่งที่ 1091/2562 ลว 27 มิถุนายน 2562  
615070029-5  นาย ภาณุกิตติ์ ทรัพย์สุขอำนวย  คณะแพทยศาสตร์  เวชศาสตร์ชุมชน  ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่งที่ 1092/2562 ลว 27 มิถุนายน 2562  
625070029-6  นาย นราธิป รวมธรรม  คณะแพทยศาสตร์  เวชศาสตร์ชุมชน  ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่งที่ 867/2563 ลว 25 พฤษภาคม 2563  
รวมทั้งหมด 3 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
รวมทั้งหมด   9   รายการ   *ภาระงานเกิน