2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Development an appropriate medical certificate for administrative purpose of employment 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 23 เมษายน 2564 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Chiang Mai Medical Journal 
     มาตรฐานของวารสาร TCI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Faculty of Medicine, Chiang Mai University, THAILAND 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่ 60 
     ฉบับที่
     เดือน ตุลาคม-ธันวาคม
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2564 
     หน้า  
     บทคัดย่อ  
     คำสำคัญ medical certificate, employment, communication, risk-free, fit to work 
ผู้เขียน
615070029-5 นาย ภาณุกิตติ์ ทรัพย์สุขอำนวย [ผู้เขียนหลัก]
คณะแพทยศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0