2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 615070029-5  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย ภาณุกิตติ์ ทรัพย์สุขอำนวย ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. PHANUKIT SUBSOOKUMNUAY
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา เวชศาสตร์ชุมชน  คณะ คณะแพทยศาสตร์ 
แผนการศึกษา อาชีวเวชศาสตร์ แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 104/2561 ลงวันที่ 11 กันยายน 2561) 
สถานภาพ   รักษาสภาพนักศึกษา      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) การพัฒนาใบรับรองแพทย์ที่เหมาะสมในการให้ความเห็นในการทำงาน 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) Development an appropriate medical certificate for administrative purpose of employment 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 31 พฤษภาคม 2562 คำสั่งคณะแพทยศาสตร์ที่ 876/2562 ลว.31 พ.ค.2562
D อนุมัติเค้าโครง 11 กันยายน 2562
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 2 ตุลาคม 2563 คำสั่งที่ 1756/2563 ลว 2 ตุลาคม 2563
F แจ้งผลสอบ 27 ตุลาคม 2563 สอบผ่าน มีแก้ไข ผลการสอบ Good
F รับรองการแก้ไข 1 ธันวาคม 2563
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 16 ธันวาคม 2563 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว (Ready to return for binding) D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. เนสินี ไชยเอีย คำสั่งที่ 1092/2562 ลว 27 มิถุนายน 2562
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
อ.ดร. ภาณุมาศ ไกรสร คำสั่งที่ 1092/2562 ลว 27 มิถุนายน 2562