2012 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 3733   สังกัดมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ชือนามสกุล(ไทย) รศ.ดร. เนสินี ไชยเอีย  ชือนามสกุล(อังกฤษ) Assoc. Prof. Dr. Naesinee Chaiear 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา เวชศาสตร์ชุมชน  คณะ คณะแพทยศาสตร์ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ Occupational Medicine and Occupational Health     
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
665070040-2  นาย กฤติน นาคะผดุงรัตน์  คณะแพทยศาสตร์  อาชีวเวชศาสตร์และอาชีวอนามัย (นานาชาติ) แผน ก แบบ ก 2   ปริญญาโท ภาคปกติ นานาชาติ  คำสั่งที่ 1205/2566 ลว. 10 พฤศจิกายน 2566  
665070042-8  นาย พศวัจณ์ ปลาเงิน  คณะแพทยศาสตร์  อาชีวเวชศาสตร์และอาชีวอนามัย (นานาชาติ) แผน ก แบบ ก 2   ปริญญาโท ภาคปกติ นานาชาติ  คำสั่งที่ 1204/2566 ลว. 10 พฤศจิกายน 2566  
665070044-4  น.ส. ศวิตา ขุนชำนาญ  คณะแพทยศาสตร์  อาชีวเวชศาสตร์และอาชีวอนามัย (นานาชาติ) แผน ก แบบ ก 2   ปริญญาโท ภาคปกติ นานาชาติ  คำสั่งที่ 1203/2566 ลว. 10 พฤศจิกายน 2566  
665070033-9  Ms. LIRAMESTI _  คณะแพทยศาสตร์  อาชีวเวชศาสตร์และอาชีวอนามัย (นานาชาติ) แผน ก แบบ ก 2   ปริญญาโท ภาคปกติ นานาชาติ  คำสั่งที่ 1202/2566 ลว. 10 พฤศจิกายน 2566  
655070019-2  น.ส. ภัทรวรรณ วรรณสาธพ  คณะแพทยศาสตร์  อาชีวเวชศาสตร์และอาชีวอนามัย (นานาชาติ) แผน ก แบบ ก 2   ปริญญาโท ภาคปกติ นานาชาติ  คำสั่งที่ 275/2566 ลว.24 เม.ย.2566  
655070020-7  น.ส. มัลลิกา อาบุญงาม  คณะแพทยศาสตร์  อาชีวเวชศาสตร์และอาชีวอนามัย (นานาชาติ) แผน ก แบบ ก 2   ปริญญาโท ภาคปกติ นานาชาติ  คำสั่งที่110/2566 ลว 27 ก.พ.2566  
655070021-5  นาย รังสิมันตุ์ จุนถิระพงศ์  คณะแพทยศาสตร์  อาชีวเวชศาสตร์และอาชีวอนามัย (นานาชาติ) แผน ก แบบ ก 2   ปริญญาโท ภาคปกติ นานาชาติ  คำสั่งที่1304/2565 ลว 30 พ.ย 2565  
655070023-1  น.ส. ณัฏฐกานต์ ตันติรักษ์  คณะแพทยศาสตร์  อาชีวเวชศาสตร์และอาชีวอนามัย (นานาชาติ) แผน ก แบบ ก 2   ปริญญาโท ภาคปกติ นานาชาติ  คำสั่งที่ 242/2566 ลว 12 เมษายน 2566  
655070029-9  Ms. AULIA ROSINTA  คณะแพทยศาสตร์  อาชีวเวชศาสตร์และอาชีวอนามัย (นานาชาติ) แผน ก แบบ ก 2   ปริญญาโท ภาคปกติ นานาชาติ  คำสั่งที่ 1253/2565 ลว 24 พ.ย 2565  
655070018-4  นาย ชวภณ เหลืองทองคำ  คณะแพทยศาสตร์  อาชีวเวชศาสตร์และอาชีวอนามัย (นานาชาติ) แผน ก แบบ ก 2   ปริญญาโท ภาคปกติ นานาชาติ  คำสั่งที่ 1252/2565 ลว 24 พฤศจิกายน 2565  
647070006-4  น.ส. ศิริญา คันธิยงค์  คณะแพทยศาสตร์  การพัฒนาสุขภาพชุมชน แบบ 2.1   ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งที่ 1907/2564 ลว 10 พฤศจิกายน 2564  
645070018-3  นาย คงทัช สิงขรานันต์  คณะแพทยศาสตร์  อาชีวเวชศาสตร์และอาชีวอนามัย (นานาชาติ) แผน ก แบบ ก 2   ปริญญาโท ภาคปกติ นานาชาติ  คำสั่งที่ 2070/2564 ลว 26 พฤศจิกายน 2564  
645070022-2  นาย เมธาวี ปุยบัณฑิต  คณะแพทยศาสตร์  อาชีวเวชศาสตร์และอาชีวอนามัย (นานาชาติ) แผน ก แบบ ก 2   ปริญญาโท ภาคปกติ นานาชาติ  คำสั่งที่ 2072/2564 ลว 26 พฤศจิกายน 2564  
รวมทั้งหมด 13 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
635070023-9  นาย ศิริพล สวงโท  คณะแพทยศาสตร์  อาชีวเวชศาสตร์และอาชีวอนามัย (นานาชาติ) แผน ก แบบ ก 2   ปริญญาโท ภาคปกติ นานาชาติ  คำสั่งที่ 315/2565 ลว 9 พฤษภาคม 2565  
รวมทั้งหมด 1 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
รวมทั้งหมด   14   รายการ   *ได้รับอนุมัติให้เกินจำนวน
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 1 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ Prevalence of Musculoskeletal Symptoms among Garment Workers in Kandal Province, Cambodia 
ชื่อวารสาร Journal of Occupational Health 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Japan Society of Occupational Health (JSOH) 
ISBN/ISSN 1341-9145  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 1 October 2015 
ปีที่ 58  ฉบับที่
เดือน January  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2016 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 2 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ Spirometry changes in normal or early ILO pneumoconiosis radiographs of sandstone-dust exposed workers: a preliminary result 
ชื่อวารสาร Journal of the Medical Association of Thailand (JMAT) 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Medical Association of Thailand 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 10 April 2017 
ปีที่   ฉบับที่  
เดือน   ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2017 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 3 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ Psychometric properties of the Chinese version of the Work-Related Quality of Life Scale-2 (WRQLS-2) for nursing profession 
ชื่อวารสาร Safety and Health at Work (SH@W) 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Occupational Safety and Health Research Institute, Republic of Korea 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 21 January 2013 
ปีที่   ฉบับที่  
เดือน   ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2013 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 4 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ ประสิทธิผลของโปรแกรมการเดินเร็วต่อระดับน้ำตาลในเลือดและสมรรถภาพของหัวใจและหลอดเลือดในผู้ใหญ่ที่มีระดับน้ำตาลในเลือดบกพร่องในชนบท จังหวัดอุดรธานี  
ชื่อวารสาร วารสารการพยาบาล การสาธารณสุขและการศึกษา 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา 
ISBN/ISSN ISBN: 0859-3949  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 4 มกราคม 2559 
ปีที่ 17  ฉบับที่
เดือน มกราคม -เมษายน  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2559 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 5 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ ประสิทธิผลของโปรแกรมการสร้างแรงจูงใจในการออกกำลังกายต่อส่วนประกอบของร่างกาย ระดับน้ำตาลในเลือด ความดันโลหิตและสมรรถภาพของหัวใจและหายใจในผู้ใหญ่ที่มีระดับน้ำตาลในเลือดบกพร่องในชนบท จังหวัดอุดรธานี 
ชื่อวารสาร วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร กองบรรณาธิการ มหาวิทยาลัยราชภัฎ ยะลา 
ISBN/ISSN 1905-2383  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 15 มกราคม 2559 
ปีที่ 11  ฉบับที่
เดือน กรกฎาคม-ธันวาคม  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2559 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 6 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ Cholangiocarcinoma Attributed to Occupation: A systematic Review 
ชื่อวารสาร Asian Pacific Journal of Cancer Prevention  
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Dept. of Social Medicine, Medical School EpiSmart Scince Vector LTD. 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 30 April 2022 
ปีที่ 23  ฉบับที่  
เดือน   ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2022 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 7 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ แนวทางการป้องกันและจัดการความรุนแรงที่เหมาะสมในโรงพยาบาล โดยใช้กระบวนการวิจัยปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วม 
ชื่อวารสาร เชียงใหม่เวชสาร 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 20 เมษายน 2563 
ปีที่   ฉบับที่
เดือน เม.ย.-มิ.ย.  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2563 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 8 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ Different Fit Factors for the N95 Respirator During Endotracheal Intubation: Comparing Video Laryngoscopy and Direct Laryngoscopy 
ชื่อวารสาร the Asia-Pacific Journal of Science and Technology, 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Office of the President, Research Administration Division. Tel. 42128 Ref. KKU 660201.1.10.2/860 
ISBN/ISSN APST-D-22-00058R2  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 27 April 2022 
ปีที่ 2023  ฉบับที่ Volume 28 No 02  
เดือน March- April  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2022 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 9 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ Pattern of shiftwork and health status among nurses in a university hospital in northeastern Thailand. 
ชื่อวารสาร Asia-Pacific Journal of Science and Technology (APST 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร , Research Administration Division.KKU 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 21 June 2019 
ปีที่ 24  ฉบับที่
เดือน เมษายน-มิถุนายน  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2019 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 10 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ การเฝ้าระวังทางการแพทย์ตามมาตรฐาน OSHA ประเทศสหรัฐอเมริกา: การศึกษา ในโรงงานการผลิตขนาดใหญ่ เขตระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก ประเทศไทย 
ชื่อวารสาร วารสารการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ (Journal of Medicine and Health Sciences) 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ISBN/ISSN ISSN : 2561-1886 (Print), ISSN : 2561-2084 (Online)  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 24 April 2023 
ปีที่ 30  ฉบับที่
เดือน สิงหาคม  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2023 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 11 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบของรายการสารเคมีที่ต้องเฝ้าระวังทางการแพทย์เชิงอาชีวเวชศาสตร์ 
ชื่อวารสาร ศรีนครินทร์เวชสาร (SRINAGARIND MEDICAL JOURNAL) 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร ฝ่ายวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 2 ตุลาคม 2562 
ปีที่ 35  ฉบับที่
เดือน มีนาคม-เมษายน  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2562 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 12 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ Cancer risk assessment of personnel who occupationally exposed to formaldehyde in a medical school 
ชื่อวารสาร วารสารการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ (Journal of Medicine and Health Sciences) 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 24 April 2023 
ปีที่   ฉบับที่  
เดือน   ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2023 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 13 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ Validation of the Brief Thai Version of the Work-Related Quality of Life Scale (Brief THWRQLS) 
ชื่อวารสาร International journal of environmental research and public health (IJERPH)  
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Licensee MDPI, Basel, Switzerland 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 23 February 2020 
ปีที่ 17  ฉบับที่
เดือน   ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2020 
หน้า 10.3390/ijerph17051503  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 14 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ Proportion of occupational progressive fibrosing interstitial lung disease in the tertiary hospitals of Thailand 
ชื่อวารสาร Asia Pacific Journal of Science and Technology 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร khon kaen university 
ISBN/ISSN 2539-6293  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 23 April 2021 
ปีที่ 26  ฉบับที่ 04 
เดือน October-December  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2021 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 15 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ Developing a user guide for occupational asthma web application (OAKKU); a participatory action research 
ชื่อวารสาร จดหมายเหตุทางแพทย์ แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (Journal of The Medical Association of Thailand 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 29 April 2024 
ปีที่ 2024  ฉบับที่ 107 
เดือน   ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2024 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 16 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ Development of a medical assessment guide for cardiac disease patients when returning to work using a modified Delphi technique 
ชื่อวารสาร วารสารการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ (Journal of Medicine and Health Sciences) 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ISBN/ISSN 2651-2084  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 22 April 2024 
ปีที่ 2024  ฉบับที่ Vol.1 No.1 
เดือน April  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2024 
หน้า 56-75  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 17 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ Development an appropriate medical certificate for administrative purpose of employment 
ชื่อวารสาร Chiang Mai Medical Journal 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Faculty of Medicine, Chiang Mai University, THAILAND 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 23 April 2021 
ปีที่ 60  ฉบับที่
เดือน ตุลาคม-ธันวาคม  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2021 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 18 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ Developing a web application to provide information on common work-related asthma causative agents  
ชื่อวารสาร Asia Pacific Journal of Science and Technology 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Khon Kaen University 
ISBN/ISSN 2539-6293  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 23 April 2021 
ปีที่ 26  ฉบับที่ 04 
เดือน October-December  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2021 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 19 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ The Necessary Components for Evaluating Return-To-Work in Depressive Workers: A Modified Delphi Technique 
ชื่อวารสาร ๋๋Journal of the medical association of Thailand 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 24 April 2024 
ปีที่ 2024  ฉบับที่ 107 
เดือน May  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2024 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 20 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ A study of contact dermatitis among operating theatre health personnel following the ban of powdered latex gloves  
ชื่อวารสาร วารสารการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ (Journal of Medicine and Health Sciences) 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 24 June 2022 
ปีที่   ฉบับที่ 29 
เดือน ธันวาคม  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2022 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ