2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Validation of the Brief Thai Version of the Work-Related Quality of Life Scale (Brief THWRQLS) 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 23 กุมภาพันธ์ 2563 
วารสาร
     ชื่อวารสาร International journal of environmental research and public health (IJERPH)  
     มาตรฐานของวารสาร SCOPUS 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Licensee MDPI, Basel, Switzerland 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่ 17 
     ฉบับที่
     เดือน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2563 
     หน้า 10.3390/ijerph17051503 
     บทคัดย่อ The Work-Related Quality of Life Scale (WRQLS) was developed by Van Laar et al. The Thai version was developed and could be completed in 13.4 min on average with some items having a factor loading of less than 0.4. The aims of this study were (a) to develop a brief Thai version of the WRQLS (brief THWRQLS), and (b) to assess its validity and reliability. A descriptive correlation study was performed with the components of THWRQLS selected based on statistical and judgmental criteria. The statistical criteria were developed using secondary data from 320 physicians identifying discrimination, internal consistency and exploratory factor analysis (EFA). The judgmental criteria included content validity and agreement by five experts. The web-based brief THWRQLS was then used by 250 health personnel, and confirmatory factor analysis (CFA) was conducted and internal consistency assessed. The brief THWRQLS consisted of seven dimensions, encompassing 25 of the original 32 items. The CFA revealed that most of the standardized factor loadings were greater than 0.5. The 2goodness of fit was 268.772 (p < 0.01), the comparative fit index was 0.971, the root mean square error of approximation was 0.039, and the standardized root mean square residual was 0.049. The Cronbach’s alpha coefficient of the scale was 0.94, and almost all dimensions were greater than 0.7 except for that of “stress at work,” which was 0.53. In conclusion, the brief THWRQLS appeared to be valid, and the reliability was acceptable, except in the dimension of “stress at work.” 
     คำสำคัญ quality of work-life; short form; validity; reliability; health personnel 
ผู้เขียน
605070039-1 นาย ธีรยุทธ คงสินธุ์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะแพทยศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0