2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 605070039-1  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย ธีรยุทธ คงสินธุ์ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. TEERAYUT KONGSIN
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา เวชศาสตร์ชุมชน  คณะ คณะแพทยศาสตร์ 
แผนการศึกษา อาชีวเวชศาสตร์ แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 32/2562 ประกาศ ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562) 
สถานภาพ   รักษาสภาพนักศึกษา      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) การทดสอบความตรงของแบบประเมินคุณภาพชีวิตการทางงานฉบับภาษาไทยแบบสั้น 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) Validation of Brief Thai version work-related quality of life scale (Brief THWRQLS) 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 24 พฤษภาคม 2561 คำสั่งที่ 889/2561 ลว 25 พฤษภาคม 2561
D อนุมัติเค้าโครง 29 สิงหาคม 2561 turnitin 13 %
F แจ้งผลสอบ 13 กันยายน 2562 สอบผ่าน มีแก้ไข ผลการสอบ Excellent
F รับรองการแก้ไข 18 ตุลาคม 2562
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 18 พฤศจิกายน 2562 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว (Ready to return for binding) D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. เนสินี ไชยเอีย คำสั่งที่ 1600/2561 ลว 6 กันยายน 2561
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร. ศิรินทิพย์ บุญจรัสภิญโญ คำสั่งที่ 1600/2561 ลว 6 กันยายน 2561