2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Developing a web application to provide information on common work-related asthma causative agents  
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 23 เมษายน 2564 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Asia Pacific Journal of Science and Technology 
     มาตรฐานของวารสาร SCOPUS 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Khon Kaen University 
     ISBN/ISSN 2539-6293 
     ปีที่ 26 
     ฉบับที่ 04 
     เดือน October-December
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2564 
     หน้า  
     บทคัดย่อ Occupational asthma (OA) is one of the most common occupational lung diseases. There are currently about 300 documented asthmagens. Patients have a chance to be cured if the OA is handled correctly. Diagnostic delay is often due to the attending not taking the occupational history. The aim of our study was to develop a web application that would deliver fast and accurate information. Methodology: The three phases of web application development included: 1. Sourcing input data from a systematic review of 1,403 studies found when searching for review and systematic review and full text and inclusion criteria. A total of 276 eligible studies were selected, and after reviewing abstract, 25 were fully reviewed and summarized into 2 groups—14 high molecular weight agents and 14 low molecular weight agents. The industrial code was then reviewed, and prototypes developed; 2. Evaluation of prototypes for System Usability Scale (SUS) by experts. The expert suggestions were reviewed and revised to create a second prototype; and 3. Trialing web application for use by primary care physicians. The final web application was evaluated by primary care physicians. The median of SUS was 75, which is greater than the average. In future, we seek to develop tools for analyzing the probability of diagnosing OA, which would help making diagnosis more convenient. The earlier diagnosis can be achieved, the better the prognosis. 
     คำสำคัญ Work-related asthma, Occupational asthma, Allergens, Immunologic Sensitization, Medical informatics applications 
ผู้เขียน
615070024-5 นาย ณัช แสงจำรัส [ผู้เขียนหลัก]
คณะแพทยศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0