2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 615070024-5  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย ณัช แสงจำรัส ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. NUT SANGJUMRUS
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา เวชศาสตร์ชุมชน  คณะ คณะแพทยศาสตร์ 
แผนการศึกษา อาชีวเวชศาสตร์ แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 108/2561 ประกาศ ณ วันที่ 24 กันยายน 2561) 
สถานภาพ   รักษาสภาพนักศึกษา      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) การพัฒนาโมบายเว็บแอปพลิเคชันเพื่อให้ข้อมูลสารก่อโรคหืดที่พบบ่อย 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) Developing a web application to provide information on common asthma causative agents 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 5 มิถุนายน 2562 คำสั่งที่ 889/2562 ลว 5 มิถุนายน 2562
D อนุมัติเค้าโครง 13 ธันวาคม 2563
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 18 ธันวาคม 2563 คำสั่งที่ 2354/2563 ลว 18 ธันวาคม 2563
F แจ้งผลสอบ 5 มกราคม 2564 สอบผ่าน มีแก้ไข ผลการสอบ Excellent
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. เนสินี ไชยเอีย คำสั่งที่ 14/2562 ลว 8 มกราคม 2562
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
รศ.ดร. กานดา สายแก้ว คำสั่งที่ 1083/2562 ลว 27 มิถุนายน 2562