2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Psychometric properties of the Chinese version of the Work-Related Quality of Life Scale-2 (WRQLS-2) for nursing profession 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 21 มกราคม 2556 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Safety and Health at Work (SH@W) 
     มาตรฐานของวารสาร  
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Occupational Safety and Health Research Institute, Republic of Korea 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่  
     ฉบับที่  
     เดือน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2556 
     หน้า  
     บทคัดย่อ  
     คำสำคัญ quality of work life, WRQOLS-2, nurses, validity, reliability 
ผู้เขียน
535070053-0 Mr. LIN SHIKE [ผู้เขียนหลัก]
คณะแพทยศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ นานาชาติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0