2009-2015 ©
Record not found.
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 535070053-0  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ นานาชาติ 
ชือนามสกุล(ไทย) Mr. LIN SHIKE ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. LIN SHIKE
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะแพทยศาสตร์ 
แผนการศึกษา เวชศาสตร์ชุมชน แผน ก แบบ ก(2) นานาชาติ  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ฉบับที่ 59/2555 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2555) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) Validation of the Chinese version of the work-related quality of life scale-2 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) การตรวจสอบความถูกต้องของแบบสอบถามการวัดคุณภาพชีวิตที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน-2 ฉบับภาษาจีน 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 21 มิถุนายน 2554 คำสั่งที่ 879/2554 ลว 13 มิ.ย. 54
A ยื่นเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ 30 มิถุนายน 2554
D อนุมัติเค้าโครง 1 กรกฎาคม 2554
F แจ้งผลสอบ 18 เมษายน 2555 Excellent ผ่านแบบมีแก้ไข
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 23 พฤษภาคม 2555 คำสั่งที่ 447/2555 ลว 16 มี.ค.55(Pornchai,นุจรี,สุชาดา,เนสินี,จิราพร)
F วิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ เสร็จสิ้นสมบูรณ์ 27 กุมภาพันธ์ 2556
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 15 มิถุนายน 2555 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว (Ready to return for binding) D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. เนสินี ไชยเอีย คำสั่งที่ 33/54 ลว.12ม.ค.54
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
ทุนอุดหนุนและสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์
ปีการศึกษา/ภาค ปีการศึกษา 2554 ภาคต้น             รหัสทุน 54121104
รายงานความก้าวหน้า
รายการติดตาม
การยื่นเรื่องเบิกเงิน

* ชี้ที่รายการเพื่อดูรายละเอียด
รายการติดตาม
การโอนเงิน 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Psychometric properties of the Chinese version of the Work-Related Quality of Life Scale-2 (WRQLS-2) for nursing profession 
ชื่อวารสาร Safety and Health at Work (SH@W) 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Occupational Safety and Health Research Institute, Republic of Korea 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 21 January 2013 
ปีที่   ฉบับที่  
เดือน   ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2013 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ