2012 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 40243   สังกัดมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ชือนามสกุล(ไทย) รศ.ดร. นิมิต นิมานะ  ชือนามสกุล(อังกฤษ) Assoc. Prof. Dr. Nimit Nimana 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - คณะ / ไม่ระบุภาค -  คณะ คณะวิทยาศาสตร์ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ      
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
665020008-8  นาย เจษฎาพงษ์ ผิวอ่อน  คณะวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ประยุกต์ แผน ก แบบ ก 2   ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที้ 499/2566 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2566  
655020035-4  น.ส. กุสุมาลย์ ผ่องแผ้ว  คณะวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ประยุกต์ แผน ก แบบ ก 2   ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 383/2566 ลว 14 ก.ค. 2566  
655020009-5  นาย ทิพากร ฟีสันเทียะ  คณะวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ประยุกต์ แผน ก แบบ ก 2   ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 608/2565 ลว 20 ตุลาคม 2565  
677020001-7  น.ส. ทิพย์สุดา อรุณรัตน์  คณะวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ แบบ 2.1   ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 308/2567 ลว 18 มิ.ย. 2567  
655020002-9  น.ส. อรทิมา พันธุ์คูณ  คณะวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ประยุกต์ แผน ก แบบ ก 2   ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 609/2565 ลว 20 ตุลาคม 2565  
645020004-4  น.ส. ดวงดาว รักจรุงเกียรติ์  คณะวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ประยุกต์ แผน ก แบบ ก 2   ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 752/2564 ลว 20 ธ.ค. 2564  
637020017-8  น.ส. มุตตา ปรังประโคน  คณะวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ประยุกต์ แบบ 2.1   ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ที่ 774/2563 ลว 23 ธันวาคม 2563  
รวมทั้งหมด 7 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
รวมทั้งหมด   7   รายการ   *ภาระงานเกิน
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ A Mean Extragradient Method for Solving Variational Inequalities 
ชื่อวารสาร Symmetry 2021 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร the authors. licensee MDPI, Basel, Switzerland.  
ISBN/ISSN 2073-8994  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 9 March 2021 
ปีที่ 2021  ฉบับที่ 13 
เดือน มีนาคม  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2021 
หน้า 462  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ