2012 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 42343   สังกัดมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ชือนามสกุล(ไทย) ผศ.ดร. อภิวัฒน์ ศิริโชติ  ชือนามสกุล(อังกฤษ) Asst. Prof. Dr. Apiwat Sirichoat 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - คณะ / ไม่ระบุภาค -  คณะ คณะแพทยศาสตร์ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ      
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
647070013-7  น.ส. ธนพร อะโนศรี  คณะแพทยศาสตร์  กายวิภาคศาสตร์ แบบ 2.1   ปริญญาเอก ภาคปกติ    คำสั่งที่ 1130/2564 ลว 15 กรกฎาคม 2564  
645070006-0  น.ส. จิราวดี ไชยทุม  คณะแพทยศาสตร์  กายวิภาคศาสตร์ แผน ก แบบ ก 2   ปริญญาโท ภาคปกติ    คำสั่งที่ 462/2565 ลว 9 มิถุนายน 2565  
635070027-1  น.ส. รติมา คูณหอม  คณะแพทยศาสตร์  กายวิภาคศาสตร์ แผน ก แบบ ก 2   ปริญญาโท ภาคปกติ    คำสั่งที่ 946/2564 ลว 16 มิถุนายน 2564  
รวมทั้งหมด 3 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
657070012-0  นาย โอบนิธิ ดรละคร  คณะแพทยศาสตร์  กายวิภาคศาสตร์ แบบ 1.1   ปริญญาเอก ภาคปกติ    คำสั่งที่ 598/2565 ลว 28 มิถุนายน 2565  
647070016-1  น.ส. โสรยา แก้วงาม  คณะแพทยศาสตร์  กายวิภาคศาสตร์ แบบ 2.1   ปริญญาเอก ภาคปกติ    คำสั่งที่ 1131/2564 ลว 15 กรกฎาคม 2564  
647070003-0  น.ส. นิตยา ทันรังกา  คณะแพทยศาสตร์  กายวิภาคศาสตร์ แบบ 2.2   ปริญญาเอก ภาคปกติ    คำสั่งที่ 463/2565 ลว 9 มิถุนายน 2565  
647070002-2  นาย ราม ประจิตต์  คณะแพทยศาสตร์  กายวิภาคศาสตร์ แบบ 1.1   ปริญญาเอก ภาคปกติ    คำสั่งที่ 996/2564 ลว 25 มิถุนายน 2564  
645070024-8  น.ส. สุพรรษา ญาณไพศาล  คณะแพทยศาสตร์  กายวิภาคศาสตร์ แผน ก แบบ ก 2   ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่งที่ 457/2565 ลว 9 มิ.ย 2565  
637070007-1  น.ส. ปภัชญา สินเธาว์  คณะแพทยศาสตร์  กายวิภาคศาสตร์ แบบ 2.2   ปริญญาเอก ภาคปกติ    คำสั่งที่ 2408/2563 ลว 25 ธันวาคม 2563  
635070002-7  น.ส. ปุญชรัสมิ์ ปานนิล  คณะแพทยศาสตร์  กายวิภาคศาสตร์ แผน ก แบบ ก 2   ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่งที่ 2409/2563 ลว 25 ธันวาคม 2563  
รวมทั้งหมด 7 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
รวมทั้งหมด   10   รายการ   *ภาระงานเกิน