2009-2015 ©
Record not found.
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 42343   สังกัดมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ชือนามสกุล(ไทย) อ.ดร. อภิวัฒน์ ศิริโชติ  ชือนามสกุล(อังกฤษ) Dr. Apiwat Sirichoat 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - คณะ / ไม่ระบุภาค -  คณะ คณะแพทยศาสตร์ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ      
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
627070002-0  น.ส. อรษา แสนโน  คณะแพทยศาสตร์  กายวิภาคศาสตร์  ปริญญาเอก ภาคปกติ    คำสั่งที่ 358/2563 ลว 5 มีนาคม 2563  
627070002-0  น.ส. อรษา แสนโน  คณะแพทยศาสตร์  กายวิภาคศาสตร์  ปริญญาเอก ภาคปกติ    คำสั่งที่ 358/2563 ลว 5 มีนาคม 2563  
635070002-7  น.ส. ปุญชรัสมิ์ ปานนิล  คณะแพทยศาสตร์  กายวิภาคศาสตร์  ปริญญาโท ภาคปกติ    คำสั่งที่ 2409/2563 ลว 25 ธันวาคม 2563  
637070007-1  น.ส. ปภัชญา พาอ่อนตา  คณะแพทยศาสตร์  กายวิภาคศาสตร์  ปริญญาเอก ภาคปกติ     
625070005-0  นาย โอบนิธิ ดรละคร  คณะแพทยศาสตร์  กายวิภาคศาสตร์  ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่งที่ 535/2563 ลว 8 เมษายน 2563  
617070003-7  น.ส. กรรวี สุวรรณโคตร  คณะแพทยศาสตร์  กายวิภาคศาสตร์  ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งที่ 236/2562 ลว 13 กุมภาพันธ์ 2562  
615070014-8  น.ส. โสรยา แก้วงาม  คณะแพทยศาสตร์  กายวิภาคศาสตร์  ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่งที่ 1109/2562 ลว 2 กรกฎาคม 2562  
615070032-6  น.ส. ธนพร อะโนศรี  คณะแพทยศาสตร์  กายวิภาคศาสตร์  ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่งที่ 1110/2562 ลว 2 กรกฎาคม 2562  
รวมทั้งหมด 8 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
รวมทั้งหมด   8   รายการ   *ภาระงานเกิน