2012 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 22971   สังกัดมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ชือนามสกุล(ไทย) ผศ.ดร. ปรมาภรณ์ วีระพันธ์  ชือนามสกุล(อังกฤษ) Asst. Prof. Dr. Paramaporn Weeraphan 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - คณะ / ไม่ระบุภาค -  คณะ คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ      
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
645450062-4  นาย วิศณุกร แทนรินทร์  คณะสหวิทยาการ  นิติศาสตร์ แผน ก แบบ ก 1   ปริญญาโท โครงการพิเศษ  คำสั่งคณะสหวิทยาการ ที่ 200/2564 ลว. 15 ก.ค. 2564  
645450040-4  นาย สัภยา ไตรยวงศ์  คณะสหวิทยาการ  นิติศาสตร์ แผน ก แบบ ก 2   ปริญญาโท ภาคปกติ    คำสั่งคณะสหวิทยาการ ที่ 147/2565 ลว. 5 ก.ค. 2565  
625420016-7  Miss MYA SANDI KHIN  คณะสหวิทยาการ  นิติศาสตร์ แผน ก แบบ ก 1   ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่งคณะสหวิทยาการ ที่ 151/2565 ลว. 5 ก.ค. 2565  
รวมทั้งหมด 3 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
645450065-8  น.ส. ดณิตา วิวาห์  คณะสหวิทยาการ  นิติศาสตร์ แผน ข   ปริญญาโท โครงการพิเศษ    คำสั่งคณะสหวิทยาการ ที่ 147/2565 ลว. 5 ก.ค. 2565  
645450064-0  น.ส. ณิชาภา วงษ์ปัญญา  คณะสหวิทยาการ  นิติศาสตร์ แผน ข   ปริญญาโท โครงการพิเศษ    คำสั่งคณะสหวิทยาการ ที่ 158/2565 ลว. 18 ก.ค. 2565  
645450058-5  นาย ชนกานต์ เหยียดชัยภูมิ  คณะสหวิทยาการ  นิติศาสตร์ แผน ข   ปริญญาโท โครงการพิเศษ    คำสั่งคณะสหวิทยาการ ที่ 147/2565 ลว. 5 ก.ค. 2565  
645450053-5  น.ส. สุภาวดี สีกะมุท  คณะสหวิทยาการ  นิติศาสตร์ แผน ข   ปริญญาโท โครงการพิเศษ    คำสั่งคณะสหวิทยาการ ที่ 147/2565 ลว. 5 ก.ค. 2565  
645450049-6  น.ส. พรชนก ทีหลวง  คณะสหวิทยาการ  นิติศาสตร์ แผน ข   ปริญญาโท โครงการพิเศษ    คำสั่งคณะสหวิทยาการ ที่ 147/2565 ลว. 5 ก.ค. 2565  
645450004-8  น.ส. อณัญญา สวัสดิ์พาณิชย์  คณะสหวิทยาการ  นิติศาสตร์ แผน ข   ปริญญาโท โครงการพิเศษ    คำสั่งคณะสหวิทยาการ ที่ 147/2565 ลว. 5 ก.ค. 2565  
635450006-3  นาย ฐิติพงษ์ ฌานอภิรักษ์  คณะสหวิทยาการ  นิติศาสตร์ แผน ข   ปริญญาโท โครงการพิเศษ  คำสั่งคณะสหวิทยาการ ที่ 194/2564 ลว. 8 ก.ค. 2564  
635420022-3  นาย ปิติวัฒน์ คล้ายนาค  คณะสหวิทยาการ  นิติศาสตร์ แผน ข   ปริญญาโท โครงการพิเศษ  คำสั่งคณะสหวิทยาการ ที่ 193/2564 ลว. 8 ก.ค. 2564  
รวมทั้งหมด 8 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
รวมทั้งหมด   11   รายการ   *ภาระงานเกิน