2012 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 22971   สังกัดมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ชือนามสกุล(ไทย) ผศ.ดร. ปรมาภรณ์ วีระพันธ์  ชือนามสกุล(อังกฤษ) Asst. Prof. Dr. Paramaporn Weeraphan 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - คณะ / ไม่ระบุภาค -  คณะ คณะสหวิทยาการ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ      
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
645450040-4  นาย สัภยา ไตรยวงศ์  คณะสหวิทยาการ  นิติศาสตร์ แผน ก แบบ ก 2   ปริญญาโท ภาคปกติ    คำสั่งคณะสหวิทยาการ ที่ 147/2565 ลว. 5 ก.ค. 2565  
665450070-7  น.ส. ตรงหทัย แก่นชัยภูมิ  คณะสหวิทยาการ  นิติศาสตร์ แผน 1.2   ปริญญาโท โครงการพิเศษ     
665450054-5  น.ส. สุจิตรา ปัญญาสวัสดิ์  คณะสหวิทยาการ  นิติศาสตร์ แผน 2   ปริญญาโท โครงการพิเศษ     
รวมทั้งหมด 3 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
645450053-5  น.ส. สุภาวดี สีกะมุท  คณะสหวิทยาการ  นิติศาสตร์ แผน ข   ปริญญาโท โครงการพิเศษ    คำสั่งคณะสหวิทยาการ ที่ 147/2565 ลว. 5 ก.ค. 2565  
635450006-3  นาย ฐิติพงษ์ ฌานอภิรักษ์  คณะสหวิทยาการ  นิติศาสตร์ แผน ข   ปริญญาโท โครงการพิเศษ  คำสั่งคณะสหวิทยาการ ที่ 194/2564 ลว. 8 ก.ค. 2564  
665450050-3  น.ส. ปภัสสร ทองจันทร์  คณะสหวิทยาการ  นิติศาสตร์ แผน 2   ปริญญาโท โครงการพิเศษ     
655450048-9  น.ส. ปภัสรา เอี่ยมอำภา  คณะสหวิทยาการ  นิติศาสตร์ แผน ข   ปริญญาโท โครงการพิเศษ    คำสั่งคณะสหวิทยาการ ที่ 171/2566 ลว. 17 ก.ค. 2566  
655450045-5  นาย ดิสพงษ์ วิเชฏฐพงษ์  คณะสหวิทยาการ  นิติศาสตร์ แผน ข   ปริญญาโท โครงการพิเศษ    คำสั่งคณะสหวิทยาการ ที่ 171/2566 ลว. 17 ก.ค. 2566  
655450005-7  น.ส. ดารินทร์ วิเชียรพันธ์  คณะสหวิทยาการ  นิติศาสตร์ แผน ข   ปริญญาโท โครงการพิเศษ    คำสั่งคณะสหวิทยาการ ที่ 171/2566 ลว. 17 ก.ค. 2566  
655450004-9  น.ส. ฐิติมา ศรีกะพา  คณะสหวิทยาการ  นิติศาสตร์ แผน ข   ปริญญาโท โครงการพิเศษ    คำสั่งคณะสหวิทยาการ ที่ 171/2566 ลว. 17 ก.ค. 2566  
655450003-1  น.ส. ชฎาพร ฝ่ายบุญ  คณะสหวิทยาการ  นิติศาสตร์ แผน ข   ปริญญาโท โครงการพิเศษ    คำสั่งคณะสหวิทยาการ ที่ 171/2566 ลว. 17 ก.ค. 2566  
รวมทั้งหมด 8 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
รวมทั้งหมด   11   รายการ   *ภาระงานเกิน
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ ปัญหาการเยียวยาและชดเชยความเสียหายกรณีลูกจ้างประสบอันตรายจากการทำงาน 
ชื่อวารสาร วรสารวิชาการวิทยาลัยสันตพล 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร กองบรรณาธิการวรสารวิชาการวิทยาลัยสันตพล วิทยาลัยสันตพล 
ISBN/ISSN 2586 - 9868 [Online]  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 26 มีนาคม 2566 
ปีที่ ฉบับที่
เดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 2566  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2566 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ