2009-2015 ©
Record not found.
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 39005   สังกัดมหาวิทยาลัย  
ชือนามสกุล(ไทย) อ.ดร. คณิน ซาเหลา  ชือนามสกุล(อังกฤษ) Dr. Kanin Salao 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา   คณะ คณะแพทยศาสตร์ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ      
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
625070010-7  นาย ชาคริต ทัพพันธ์  คณะแพทยศาสตร์  จุลชีววิทยา  ปริญญาโท ภาคปกติ    คำสั่งที่ 983/2563 ลว 5 มิถุนายน 2563  
รวมทั้งหมด 1 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
615070004-1  น.ส. มุทิตา คำวงศ์  คณะแพทยศาสตร์  จุลชีววิทยา  ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่งที่ 1012/2562 ลว 18 มิถุนายน 2562  
รวมทั้งหมด 1 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
รวมทั้งหมด   2   รายการ
 
 
การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การศึกษาผลของสารคัดหลั่งจากพยาธิใบไม้ในตับ (Opisthorchis viverrini) ต่อการพ่นใยดีเอ็นเอของเซลล์เม็ดเลือดขาวนิวโทรฟิล 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 22 พฤศจิกายน 2562 
ชื่อการประชุม รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ เครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 13 Research Administration Network Conference (RANC 2019)  
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 20 พฤศจิกายน 2562 ถึง 22 พฤศจิกายน 2562  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม,เครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนบน, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยแม่โจ้, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง, สถาบันวิทยาลัยชุมชน  
สถานที่จัดประชุม โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว  จังหวัด/รัฐ เชียงใหม่ 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 1315-1321  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Poster  รูปแบบ Proceeding Full paper