2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การศึกษาผลของสารคัดหลั่งจากพยาธิใบไม้ในตับ (Opisthorchis viverrini) ต่อการพ่นใยดีเอ็นเอของเซลล์เม็ดเลือดขาวนิวโทรฟิล 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 22 พฤศจิกายน 2562 
การประชุม
     ชื่อการประชุม รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ เครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 13 Research Administration Network Conference (RANC 2019)  
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม,เครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนบน, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยแม่โจ้, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง, สถาบันวิทยาลัยชุมชน  
     สถานที่จัดประชุม โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว 
     จังหวัด/รัฐ เชียงใหม่ 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 20 พฤศจิกายน 2562 
     ถึง 22 พฤศจิกายน 2562 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 1315-1321 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ โรคพยาธิใบไม้ที่ได้รับมาจากอาหารในมนุษย์มีสาเหตุมาจากพยาธิใบไม้ตับ 3 ชนิด คือ Clonorchis sinensis, Opisthorchis viverrini และ Opisthorchis felineus. การติดเชื้อจากพยาธิใบไม้ตับเหล่านี้สามารถ แพร่กระจายผ่านทางการรับประทานอาหาร เช่น การรับประทานปลาดิบที่มีการปนเปื้อนตัวอ่อนระยะติดต่อ (metacercariae) โรคพยาธิใบไม้ตับแพร่กระจายอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ของประเทศไทย พยาธิใบไม้ตับจัดเป็นสารก่อมะเร็งกลุ่มที่ 1 ทำให้เกิดการอักเสบเนื่องมาจากการตอบสนองของ ภูมิคุ้มกันโดยธรรมชาติ (innate immunity) นำไปสู่การพัฒนาของมะเร็งตับ (cholangiocarcinoma, CCA) การศึกษาผลของผลิตภัณฑ์จากพยาธิใบไม้ตับต่อการทำงานของนิวโทรฟิลเมื่อทำการทดสอบกับ phorbol 12- myristate 13-acetate (PMA) และผลิตภัณฑ์จากพยาธิใบไม้ตับ พบว่านิวโทรฟิลสามารถถูกกระตุ้นและเกิดการ พ่นใยดีเอ็นเอออกมาจากนิวเคลียสเมื่อทำการทดสอบด้วยสารสกัดจากไข่ของพยาธิใบไม้ตับเท่านั้น 
ผู้เขียน
605070014-7 น.ส. กรองกาญจน์ วตะกูลสิน [ผู้เขียนหลัก]
คณะแพทยศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Poster 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0