2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 605070014-7  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. กรองกาญจน์ วตะกูลสิน ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss KRONGKARN WATAKULSIN
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา จุลชีววิทยา  คณะ คณะแพทยศาสตร์ 
แผนการศึกษา จุลชีววิทยาทางการแพทย์ แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 68/2561 ประกาศ ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2561) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) การศึกษาผลของสารคัดหลั่งจากพยาธิใบไม้ตับ (Opisthorchis viverrini) ต่อการพ่นใยดีเอ็นเอของเซลล์เม็ดเลือดขาวนิวโทรฟิล 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) lmpact of Opisthorchis viverrini excretory/secretory (OVES) products on NETosis 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 9 เมษายน 2562 คำสั่งที่ 571/2562 ลว 9 เมษายน 2562 สอบวันที่ 24 เมษายน 2562
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 22 พฤษภาคม 2563 คำสั่งที่ 853/2563 ลว 22 พฤษภาคม 2563
F แจ้งผลสอบ 30 มิถุนายน 2563 สอบผ่าน มีแก้ไข ผลการสอบ Good
F รับรองการแก้ไข 31 กรกฎาคม 2563
F แจ้งความจำนงสำเร็จการศึกษา (บว.20) 6 สิงหาคม 2563
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 6 สิงหาคม 2563 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว (Ready to return for binding) D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
อ.ดร. คณิน ซาเหลา คำสั่งที่ 8/2562 ลว 7 มกราคม 2562
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ศ.ดร. บรรจบ ศรีภา คำสั่งที่ 1265/2561 ลว 12 กรกฎาคม 2561
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การศึกษาผลของสารคัดหลั่งจากพยาธิใบไม้ในตับ (Opisthorchis viverrini) ต่อการพ่นใยดีเอ็นเอของเซลล์เม็ดเลือดขาวนิวโทรฟิล 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 22 พฤศจิกายน 2562 
ชื่อการประชุม รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ เครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 13 Research Administration Network Conference (RANC 2019)  
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 20 พฤศจิกายน 2562 ถึง 22 พฤศจิกายน 2562  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม,เครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนบน, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยแม่โจ้, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง, สถาบันวิทยาลัยชุมชน  
สถานที่จัดประชุม โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว  จังหวัด/รัฐ เชียงใหม่ 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 1315-1321  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Poster  รูปแบบ Proceeding Full paper