2012 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 46103   สังกัดมหาวิทยาลัย  
ชือนามสกุล(ไทย) อ.ดร. สมพร หวานเสร็จ  ชือนามสกุล(อังกฤษ) Dr. Somporn Warnset 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา   คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ      
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
655050194-6  นาย ชาติชาย นุชประไพ  คณะศึกษาศาสตร์  จิตวิทยาและการพัฒนามนุษย์ กลุ่มวิชาเฉพาะ การช่วยเหลือระยะแรกเริ่มสำหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็   ปริญญาโท ภาคปกติ   
รวมทั้งหมด 1 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
645050061-4  น.ส. รติวัลย์ ศรีไธสง  คณะศึกษาศาสตร์  จิตวิทยาการศึกษาและการให้คำปรึกษา วิชาเอกการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มฯ แผน ก แบบ ก 2   ปริญญาโท โครงการพิเศษ   
645050057-5  นาง นวลลักษณ์ นาสมตรึก  คณะศึกษาศาสตร์  จิตวิทยาการศึกษาและการให้คำปรึกษา วิชาเอกการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มฯ แผน ก แบบ ก 2   ปริญญาโท โครงการพิเศษ   
645050062-2  น.ส. ศิริลักษณ์ ทองเฟื้อง  คณะศึกษาศาสตร์  จิตวิทยาการศึกษาและการให้คำปรึกษา วิชาเอกการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มฯ แผน ก แบบ ก 2   ปริญญาโท โครงการพิเศษ   
645050217-9  นาย ภาคภูมิ แพงพิมาย  คณะศึกษาศาสตร์  จิตวิทยาการศึกษาและการให้คำปรึกษา วิชาเอกการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มฯ แผน ก แบบ ก 2   ปริญญาโท โครงการพิเศษ   
645050222-6  นาย เอกรินทร์ จุลคณานุกิจ  คณะศึกษาศาสตร์  จิตวิทยาการศึกษาและการให้คำปรึกษา วิชาเอกการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มฯ แผน ก แบบ ก 2   ปริญญาโท โครงการพิเศษ   
645050167-8  น.ส. พัชรี สมบูรณ์  คณะศึกษาศาสตร์  จิตวิทยาการศึกษาและการให้คำปรึกษา วิชาเอกการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มฯ แผน ก แบบ ก 2   ปริญญาโท โครงการพิเศษ   
รวมทั้งหมด 6 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
รวมทั้งหมด   7   รายการ   *ภาระงานเกิน
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ ผลการใช้หลักสูตรฝึกอบรมครูผู้สอนในการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร 
ชื่อวารสาร วารสารสังคมศาสตร์ปัญญาพัฒน์ 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร ปัญญาพัฒน์ 
ISBN/ISSN 2773-9805  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 5 เมษายน 2566 
ปีที่ ฉบับที่
เดือน กรกฎาคม - กันยายน  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2566 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ