2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 9485   สังกัดมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแ่ก่น 
ชือนามสกุล(ไทย) ผศ.ดร. วิษณุ ภูมิพานิช  ชือนามสกุล(อังกฤษ) Asst. Prof. Dr. Vissnu Poommipanit 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา คณะ วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ    
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
รวมทั้งหมด   0   รายการ
 
 
การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การศึกษาแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า ความพึงพอใจและความภักดีในการใช้บรรจุภัณฑ์ขวดแก้ว: กรณีศึกษา บริษัท เบอร์ลี่ยุคเกอร์ จำกัด(มหาชน) ฝ่ายบรรจุภัณฑ์ขวดแก้ว 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 4 สิงหาคม 2557 
ชื่อการประชุม การวิจัยสถาบัน เพื่อการพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 4 สิงหาคม 2557 ถึง 5 สิงหาคม 2557  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม การประชุมวิชาการวิจัยสถาบัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 1  
สถานที่จัดประชุม โรงแรมเซ็นทาราแอนด์คอนเวนชั่นเซนเตอร์   จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
Proceeding Paper Volume 2557  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 157  Proceeding Paper Editors/edition/publisher วรินทิรา บัวเอี่ยม และ ผศ.ดร.วิษณุ ภูมิพานิช 
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Poster  รูปแบบ Proceeding Abstract 
ชื่อรางวัล รางวัลชมเชย การนำเสนอผลงานวิจัย ภาคโปสเตอร์  หน่วยงาน/องค์กรที่มอบรางวัล การประชุมวิชาการวิจัยสถาบัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 1