2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การศึกษาแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า ความพึงพอใจและความภักดีในการใช้บรรจุภัณฑ์ขวดแก้ว: กรณีศึกษา บริษัท เบอร์ลี่ยุคเกอร์ จำกัด(มหาชน) ฝ่ายบรรจุภัณฑ์ขวดแก้ว 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 4 สิงหาคม 2557 
การประชุม
     ชื่อการประชุม การวิจัยสถาบัน เพื่อการพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม การประชุมวิชาการวิจัยสถาบัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 1  
     สถานที่จัดประชุม โรงแรมเซ็นทาราแอนด์คอนเวนชั่นเซนเตอร์  
     จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 4 สิงหาคม 2557 
     ถึง 5 สิงหาคม 2557 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 2557 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 157 
     Editors/edition/publisher วรินทิรา บัวเอี่ยม และ ผศ.ดร.วิษณุ ภูมิพานิช 
     บทคัดย่อ การศึกษาค้นคว้าอิสระฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM) ความพึงพอใจและความภักดีในการใช้บรรจุภัณฑ์ขวดแก้ว กรณีศึกษา บริษัท เบอร์ลี่ยุคเกอร์ จำกัด(มหาชน) ฝ่ายบรรจุภัณฑ์ขวดแก้ว เนื่องจากสูญเสียส่วนแบ่งทางการตลาด (Market Share) ไปให้คู่แข่ง และทำให้ฐานลูกค้าเก่านั้นลดลงส่งผลทำให้ยอดขายลดลงไปด้วย จากสาเหตุดังกล่าวข้างต้น บริษัท เบอร์ลี่ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ฝ่ายบรรจุภัณฑ์ขวดแก้ว จึงต้องทำการศึกษาโดยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในถึงจุดแข็ง,จุดอ่อน และวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกถึงปัจจัยที่มีผลกระทบต่ออุตสาหกรรม เพื่อใช้เป็นแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพในการวางแผนกลยุทธ์ในการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าเพื่อเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดและสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันของบริษัท ผลการศึกษา พบว่ากลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ในการเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดและทำให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจต่อการใช้บรรจุภัณฑ์ขวดแก้วนั้น คือ การนำกลยุทธ์การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า (CRM) มาใช้ โดยการหมั่นดูแลติดตามเอาใจใส่สินค้าและบริการหลังการขายกับลูกค้าให้มากขึ้น การปรับปรุงคุณภาพของสินค้า และการเสนอราคารวมทั้งเงื่อนไขต่างๆ ให้มีความยืดหยุ่นให้กับลูกค้า เพื่อต้องการที่จะรักษาฐานลูกค้าเดิมให้คงอยู่และสามารถขยายไปสู่กลุ่มลูกค้าใหม่ ได้อย่างมีประสิทธิภาพที่เหนือคู่แข่งขันได้  
ผู้เขียน
555740499-1 น.ส. วรินทิรา บัวเอี่ยม [ผู้เขียนหลัก]
วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ ปริญญาโท ภาคพิเศษ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Abstract 
รูปแบบการนำเสนอ Poster 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ได้รับรางวัล 
     ชื่อรางวัล รางวัลชมเชย การนำเสนอผลงานวิจัย ภาคโปสเตอร์ 
     ประเภทรางวัล รางวัลด้านวิชาการ วิชาชีพ 
     หน่วยงาน/องค์กรที่มอบรางวัล การประชุมวิชาการวิจัยสถาบัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 1 
     วัน/เดือน/ปี ทีด้รับรางวัล 5 สิงหาคม 2557 
แนบไฟล์
Citation 0