2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 4351   สังกัดมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ชือนามสกุล(ไทย) ผศ.ดร. ธนกร โรจนกร  ชือนามสกุล(อังกฤษ) Asst. Prof. Dr. Thanakorn Rojanakorn 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา เทคโนโลยีอาหาร  คณะ คณะเทคโนโลยี 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ Food Engineering     
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
615160008-2  น.ส. อลิสา ดณณฤพัฒน์  คณะเทคโนโลยี  เทคโนโลยีอาหาร  ปริญญาโท ภาคปกติ    คำสั่งคณะเทคโนโลยี ที่ /256 วันที่  
605160021-9  น.ส. รัตนาวดี เรืองทิพย์  คณะเทคโนโลยี  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาโท ภาคปกติ   
615160017-1  นาย วิชนาถ สกุลวิวัฒน์  คณะเทคโนโลยี  เทคโนโลยีอาหาร  ปริญญาโท ภาคปกติ    คำสั่งคณะเทคโนโลยี 157/2562 วันที่ 13 พ.ย.2562  
625160001-7  Mrs. INTHAVA PHOTHILATH  คณะเทคโนโลยี  เทคโนโลยีอาหาร  ปริญญาโท ภาคปกติ    คำสั่งคณะเทคโนโลยี 37/2563 ลว 19 พ.ค.63  
รวมทั้งหมด 4 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
รวมทั้งหมด   4   รายการ
 
 
การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ ผลของวัสดุคล้ายซูริมิจากเนื้อไก่ที่แยกกระดูกด้วยเครื่องต่อลักษณะคุณภาพบางประการของไก่ยอ 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 27 มีนาคม 2558 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 16 กรกฎาคม 2558 ถึง 16 กรกฎาคม 2558  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
สถานที่จัดประชุม อาคารเรียนรวม ตณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
Proceeding Paper Volume 34  Proceeding Paper Issue BMP13 
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 125  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) ไม่มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Poster  รูปแบบ Proceeding Full paper