2012 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 3424   สังกัดมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ชือนามสกุล(ไทย) ผศ.ดร. นงลักษณ์ เมธากาญจนศักดิ์  ชือนามสกุล(อังกฤษ) Asst. Prof. Dr. Nonglak Methakanjanasak 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา การพยาบาลผู้สูงอายุ  คณะ คณะพยาบาลศาสตร์ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ    
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
665060027-0  นาง สุมาลี บุญมี  คณะพยาบาลศาสตร์  การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ แผน ก แบบ ก 2   ปริญญาโท โครงการพิเศษ    คำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ที่ 111/2567 ลว. 3 พ.ค.67  
665060011-5  นาง สุกัญญา นิลจันทร์  คณะพยาบาลศาสตร์  การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ แผน ก แบบ ก 2   ปริญญาโท ภาคปกติ    คำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ที่ 110/2567 ลว. 3 พ.ค.67  
657060011-8  Ms. TING DENG  คณะพยาบาลศาสตร์  พยาบาลศาสตร์ แบบ 2.1   ปริญญาเอก ภาคปกติ    คำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ที่ 251/2566 ลว 15 พ.ย.66  
655060040-7  นาย อนุพงศ์ อิศดิศัย  คณะพยาบาลศาสตร์  การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ แผน ก แบบ ก 2   ปริญญาโท โครงการพิเศษ  คำสังคณะพยาบาลศาสตร์ที่ 118/2566 ลว. 2 มิ.ย.66  
655060033-4  น.ส. ปริญญาภรณ์ แก้วกองนอก  คณะพยาบาลศาสตร์  การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ แผน ก แบบ ก 2   ปริญญาโท โครงการพิเศษ    คำสังคณะพยาบาลศาสตร์ที่ 118/2566 ลว. 2 มิ.ย.66  
655060031-8  น.ส. ทิพวารินย์ พิมล  คณะพยาบาลศาสตร์  การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ แผน ก แบบ ก 2   ปริญญาโท โครงการพิเศษ    คำสังคณะพยาบาลศาสตร์ที่ 118/2566 ลว. 2 มิ.ย.66  
655060009-1  น.ส. ศิริวิมล สุวรรณโข  คณะพยาบาลศาสตร์  การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ แผน ก แบบ ก 2   ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสังคณะพยาบาลศาสตร์ที่ 119/2566 ลว. 2 มิ.ย.66  
647060007-8  น.ส. เพชรไพลิน ชัยชาญ  คณะพยาบาลศาสตร์  พยาบาลศาสตร์ แบบ 2.1   ปริญญาเอก ภาคปกติ    คำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ที่ 142/2565 ลว 17 มิ.ย.65  
รวมทั้งหมด 8 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
665060012-3  นาง เอวรินทร์ ยอดเพชร  คณะพยาบาลศาสตร์  การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ แผน ก แบบ ก 2   ปริญญาโท ภาคปกติ    คำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ที่ 110/2567 ลว. 3 พ.ค.67  
รวมทั้งหมด 1 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
รวมทั้งหมด   9   รายการ   *ภาระงานเกิน
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 1 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ ผลของการสอนโดยชุดการเสริมสร้างความรอบรู้ทางสุขภาพขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับ การทำงานของไตลดลงอย่างรวดเร็วต่อความรู้และความสามารถในการอ่าน และเข้าใจตัวเลขเกี่ยวกับสุขภาพในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 
ชื่อวารสาร วารสารศูนย์อนามัยที่ 9  
หน่วยงานเจ้าของวารสาร ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา 
ISBN/ISSN ISSN 2673-088X และ e-ISSN 2697-3871  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 7 มีนาคม 2566 
ปีที่ 17  ฉบับที่
เดือน พฤษภา-สิงหาคม 2566  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2566 
หน้า 408-422  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 2 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ ผลของโปรแกรมการจัดการตนเองร่วมกับการกระตุ้นเตือนผ่านระบบไลน์ เพื่อป้องกันภาวะน้ำเกิน ในผู้ป่วยฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม  
ชื่อวารสาร วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร กองบรรณาธิการ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ISBN/ISSN 0125-7021  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 8 กันยายน 2564 
ปีที่ ฉบับที่
เดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2564  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2564 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 3 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ ผลของการใช้รูปแบบการจัดการรายกรณีต่อผลลัพธ์ระยะต้น ในการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแตก  
ชื่อวารสาร วารสารสมาคมประสาทวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร สมาคมประสาทวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ISBN/ISSN original article  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 4 ตุลาคม 2564 
ปีที่ 17  ฉบับที่
เดือน เมษายน-มิถุนายน  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2565 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ