2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 8844   สังกัดมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ชือนามสกุล(ไทย) รศ.ดร. ภูมิสิทธิ์ มหาสุวีระชัย  ชือนามสกุล(อังกฤษ) Assoc. Prof. Dr. Phumsith Mahasuweerachai 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะเศรษฐศาสตร์ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ    
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
625320003-3  น.ส. สิริกาญจน์ ภูชาดา  คณะเศรษฐศาสตร์  เศรษฐศาสตร์ประยุกต์  ปริญญาโท โครงการพิเศษ นานาชาติ    คำสั่งคณะเศรษฐศาสตร์ 45/2563 ลว. 22 มิ.ย. 63  
625320004-1  นาย เอกรินทร์ จันทร์พิมาย  คณะเศรษฐศาสตร์  เศรษฐศาสตร์ประยุกต์  ปริญญาโท โครงการพิเศษ นานาชาติ    คำสั่งคณะเศรษฐศาสตร์ 45/2563 ลว. 22 มิ.ย. 63  
รวมทั้งหมด 2 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
605320012-0  นาง พิไลพร ยศวิจิตร  คณะเศรษฐศาสตร์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาโท โครงการพิเศษ    คำสั่งคณะเศรษฐศาสตร์ที่ 38/2561 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2561  
รวมทั้งหมด 1 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
รวมทั้งหมด   3   รายการ