2012 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 8844   สังกัดมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ชือนามสกุล(ไทย) รศ.ดร. ภูมิสิทธิ์ มหาสุวีระชัย  ชือนามสกุล(อังกฤษ) Assoc. Prof. Dr. Phumsith Mahasuweerachai 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะเศรษฐศาสตร์ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ    
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
635320002-6  น.ส. ธมลวรรณ ชูคันหอม  คณะเศรษฐศาสตร์  เศรษฐศาสตร์ประยุกต์  ปริญญาโท โครงการพิเศษ นานาชาติ    คำสั่งคณะเศรษฐศาสตร์ ที่ 50/2564  
645320006-9  Mr. AKHYAR SIDDIQ  คณะเศรษฐศาสตร์  เศรษฐศาสตร์ประยุกต์  ปริญญาโท ภาคปกติ นานาชาติ     
645320004-3  นาย วทันย์ ชัยฮัง  คณะเศรษฐศาสตร์  เศรษฐศาสตร์ประยุกต์  ปริญญาโท ภาคปกติ นานาชาติ     
645320003-5  น.ส. จิดาภา ศรีขา  คณะเศรษฐศาสตร์  เศรษฐศาสตร์ประยุกต์  ปริญญาโท ภาคปกติ นานาชาติ     
645320002-7  น.ส. ณัฐณิชา ลอองแก้ว  คณะเศรษฐศาสตร์  เศรษฐศาสตร์ประยุกต์  ปริญญาโท ภาคปกติ นานาชาติ     
645320001-9  น.ส. ซอนญ่า โมลสกี้  คณะเศรษฐศาสตร์  เศรษฐศาสตร์ประยุกต์  ปริญญาโท ภาคปกติ นานาชาติ     
รวมทั้งหมด 6 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
รวมทั้งหมด   6   รายการ   *ภาระงานเกิน