2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 18832   สังกัดมหาวิทยาลัย ขอนแก่น 
ชือนามสกุล(ไทย) รศ.ดร. สมชาย ชวนอุดม  ชือนามสกุล(อังกฤษ) Assoc. Prof. Dr. Somchai Chuan-Udom 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา เกษตร  คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ    
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
637040037-0  นาย พิศาล หมื่นแก้ว  คณะวิศวกรรมศาสตร์  เกษตร  ปริญญาเอก ภาคปกติ    คำสั่งคณะฯที่ 872/2563 ลว.28 ธันวาคม 2563  
รวมทั้งหมด 1 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
รวมทั้งหมด   1   รายการ
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 1 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ ปัจจัยที่มีผลต่อความสามารถในการทำงานจริงเชิงพื้นที่ของเครื่องเกี่ยวนวดข้าวไทยเมื่อทำการเก็บเกี่ยวข้าวพันธุ์พิษณุโลก 2  
ชื่อวารสาร วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 15 มกราคม 2563 
ปีที่ 20  ฉบับที่
เดือน ตุลาคม  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2563 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 2 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ Lost times of harvesting processes of the Thai combine harvesters 
ชื่อวารสาร IOP Conference Series: Earth and Environmental Science 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Institute of Physics Publishing (IOP Publishing) 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 9 September 2019 
ปีที่ 301  ฉบับที่
เดือน September   ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2019 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 3 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ Country-appropriate operating cost estimation scheme based on curve fitting for rice combine harvester 
ชื่อวารสาร IOP Conference Series: Earth and Environmental Science 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Institute of Physics Publishing (IOP Publishing) 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 9 September 2019 
ปีที่ 301  ฉบับที่
เดือน September  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2019 
หน้า 1-8  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 4 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ Estimating Repair and Maintenance Costs and Characterizing Failures of Rice Combine Harvesters Used in Thailand 
ชื่อวารสาร วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร งานบริการวิชาการ กองบริหารงานบัณฑิตวิทยาลัย 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 8 ธันวาคม 2563 
ปีที่ 21  ฉบับที่
เดือน ตุลาคม-ธันวาคม  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2564 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Country-appropriate Operating Cost Estimation Scheme Based on Curve Fitting for Rice Combine Harvester  
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 14 มีนาคม 2562 
ชื่อการประชุม 12th Thai Society of Agricultural Engineering International Conference 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 13 มีนาคม 2562 ถึง 15 มีนาคม 2562  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Agricultural Engineering Department, KMITL 
สถานที่จัดประชุม Hard Rock Hotel, PATTAYA, Thailand  จังหวัด/รัฐ Chonburi 
Proceeding Paper Volume 2019  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper