2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 4229   สังกัดมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ชือนามสกุล(ไทย) รศ.ดร. อาภรณี ไชยาคำ  ชือนามสกุล(อังกฤษ) Assoc. Prof. Dr. Aporanee Chaiyakum 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา เภสัชกรรมคลินิก  คณะ คณะเภสัชศาสตร์ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ    
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
รวมทั้งหมด   0   รายการ
 
 
การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การหาจุดตัดความร่วมมือในการใช้ยากันชัก คลินิกโรคลมชัก โรงพยาบาลศรีนครินทรื มหาวิทยาลัยขอนแก่่น 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 18 มีนาคม 2561 
ชื่อการประชุม The 10 th Annual Northest Pharmacy Research Conference of 2018 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 17 มีนาคม 2561 ถึง 18 มีนาคม 2561  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม คณะเภสัชศาสตร์ ม.ขอนแก่น 
สถานที่จัดประชุม คณะเภสัชศาสตร์ ม.ขอนแก่น  จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
Proceeding Paper Volume 2018  Proceeding Paper Issue ISBN(e-book)978-616-438-142-1 
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 102-110  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 
ชื่อรางวัล Good Poster Presentation ด้านเภสัชกรรมคลินิกและด้สนเภสัชศาสตร์สังคม  หน่วยงาน/องค์กรที่มอบรางวัล คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น