2012 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 11191   สังกัดมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ชือนามสกุล(ไทย) รศ.ดร. ประจักร บัวผัน  ชือนามสกุล(อังกฤษ) Assoc. Prof. Dr. Prachak Bouphan 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา บริหารงานสาธารณสุข  คณะ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ    
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
645110032-8  นาย พงศธร โตสังวาลย์  คณะสาธารณสุขศาสตร์  การบริหารสาธารณสุข แผน ก แบบ ก 2   ปริญญาโท โครงการพิเศษ  คำสั่งที่ 28/2565 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2565  
645110132-4  นาย นรภัทร น้อยสุวรรณ์  คณะสาธารณสุขศาสตร์  การบริหารสาธารณสุข แผน ก แบบ ก 2   ปริญญาโท โครงการพิเศษ  คำสั่งที่ 28/2565 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2565  
645110060-3  น.ส. อารีรัตน์ โสวิชัย  คณะสาธารณสุขศาสตร์  การบริหารสาธารณสุข แผน ก แบบ ก 2   ปริญญาโท โครงการพิเศษ    คำสั่งที่ 28/2565 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2565  
645110059-8  นาย อาณัติ วัฒนะ  คณะสาธารณสุขศาสตร์  การบริหารสาธารณสุข แผน ก แบบ ก 2   ปริญญาโท โครงการพิเศษ    คำสั่งที่ 28/2565 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2565  
645110058-0  น.ส. อลิสา ไพหนูสี  คณะสาธารณสุขศาสตร์  การบริหารสาธารณสุข แผน ก แบบ ก 2   ปริญญาโท โครงการพิเศษ  คำสั่งที่ 28/2565 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2565  
645110038-6  น.ส. ภณิตา เภตรายนต์  คณะสาธารณสุขศาสตร์  การบริหารสาธารณสุข แผน ก แบบ ก 2   ปริญญาโท โครงการพิเศษ  คำสั่งที่ 28/2565 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2565  
645110031-0  นาย พงศกร อินทร์เอี่ยม  คณะสาธารณสุขศาสตร์  การบริหารสาธารณสุข แผน ก แบบ ก 2   ปริญญาโท โครงการพิเศษ    คำสั่งที่ 28/2565 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2565  
645110028-9  น.ส. ประวีณา สุมขุนทด  คณะสาธารณสุขศาสตร์  การบริหารสาธารณสุข แผน ก แบบ ก 2   ปริญญาโท โครงการพิเศษ  คำสั่งที่ 28/2565 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2565  
645110026-3  น.ส. นาถอนงค์ พิลาฤทธิ์  คณะสาธารณสุขศาสตร์  การบริหารสาธารณสุข แผน ก แบบ ก 2   ปริญญาโท โครงการพิเศษ    คำสั่งที่ 28/2565 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2565  
645110020-5  นาย เกรียงไกร ทองทา  คณะสาธารณสุขศาสตร์  การบริหารสาธารณสุข แผน ก แบบ ก 2   ปริญญาโท โครงการพิเศษ    คำสั่งที่ 28/2565 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2565  
รวมทั้งหมด 10 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
645110043-3  น.ส. วริษา เศรษฐวิวัฒน์  คณะสาธารณสุขศาสตร์  การบริหารสาธารณสุข แผน ก แบบ ก 2   ปริญญาโท โครงการพิเศษ  คำสั่งที่ 67/2565 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2565  
645110125-1  น.ส. ปราณชนก กรมแสง  คณะสาธารณสุขศาสตร์  การบริหารสาธารณสุข แผน ก แบบ ก 2   ปริญญาโท โครงการพิเศษ    คำสั่งที่ 67/2565 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2565  
645110057-2  น.ส. อริญรดา ธนารัชต์ชญาดา  คณะสาธารณสุขศาสตร์  การบริหารสาธารณสุข แผน ก แบบ ก 2   ปริญญาโท โครงการพิเศษ    คำสั่งที่ 40/2565 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2565  
645110056-4  น.ส. อภิญญา ปุ้งมา  คณะสาธารณสุขศาสตร์  การบริหารสาธารณสุข แผน ก แบบ ก 2   ปริญญาโท โครงการพิเศษ    คำสั่งที่ 40/2565 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2565  
645110055-6  น.ส. อธิตยา ชุมศรี  คณะสาธารณสุขศาสตร์  การบริหารสาธารณสุข แผน ก แบบ ก 2   ปริญญาโท โครงการพิเศษ    คำสั่งที่ 67/2565 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2565  
645110050-6  น.ส. สุนิศา โสภาบับ  คณะสาธารณสุขศาสตร์  การบริหารสาธารณสุข แผน ก แบบ ก 2   ปริญญาโท โครงการพิเศษ    คำสั่งที่ 40/2565 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2565  
645110048-3  น.ส. ศิรินภา โสมนาวัตร์  คณะสาธารณสุขศาสตร์  การบริหารสาธารณสุข แผน ก แบบ ก 2   ปริญญาโท โครงการพิเศษ    คำสั่งที่ 67/2565 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2565  
645110047-5  น.ส. ศิรินภา ภูชาดา  คณะสาธารณสุขศาสตร์  การบริหารสาธารณสุข แผน ก แบบ ก 2   ปริญญาโท โครงการพิเศษ    คำสั่งที่ 67/2565 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2565  
645110044-1  น.ส. วิริยา มูลพิศูจน์  คณะสาธารณสุขศาสตร์  การบริหารสาธารณสุข แผน ก แบบ ก 2   ปริญญาโท โครงการพิเศษ  คำสั่งที่ 67/2565 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2565  
645110039-4  นาย รัชตะ พลเดช  คณะสาธารณสุขศาสตร์  การบริหารสาธารณสุข แผน ก แบบ ก 2   ปริญญาโท โครงการพิเศษ  คำสั่งที่ 67/2565 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2565  
645110036-0  น.ส. พัทธ์ธีรา พลีดี  คณะสาธารณสุขศาสตร์  การบริหารสาธารณสุข แผน ก แบบ ก 2   ปริญญาโท โครงการพิเศษ    คำสั่งที่ 38/2566 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566  
645110035-2  นาย พริษฐ์ พลเยี่ยม  คณะสาธารณสุขศาสตร์  การบริหารสาธารณสุข แผน ก แบบ ก 2   ปริญญาโท โครงการพิเศษ  คำสั่งที่ 40/2565 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2565  
645110034-4  น.ส. พร้อมเพรียง มาศรี  คณะสาธารณสุขศาสตร์  การบริหารสาธารณสุข แผน ก แบบ ก 2   ปริญญาโท โครงการพิเศษ    คำสั่งที่ 40/2565 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2565  
645110027-1  นาย บรรหาร เอ็มประโคน  คณะสาธารณสุขศาสตร์  การบริหารสาธารณสุข แผน ก แบบ ก 2   ปริญญาโท โครงการพิเศษ    คำสั่งที่ 40/2565 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2565  
645110025-5  น.ส. ณัฐธิดา ประเสริฐรัมย์  คณะสาธารณสุขศาสตร์  การบริหารสาธารณสุข แผน ก แบบ ก 2   ปริญญาโท โครงการพิเศษ    คำสั่งที่ 40/2565 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2565  
645110024-7  นาย ณัฐดนัย โคตรบรรเทา  คณะสาธารณสุขศาสตร์  การบริหารสาธารณสุข แผน ก แบบ ก 2   ปริญญาโท โครงการพิเศษ    คำสั่งที่ 40/2565 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2565  
645110019-0  น.ส. กนกอร ผิวเพชร  คณะสาธารณสุขศาสตร์  การบริหารสาธารณสุข แผน ก แบบ ก 2   ปริญญาโท โครงการพิเศษ    คำสั่งที่ 67/2565 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2565  
รวมทั้งหมด 17 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
รวมทั้งหมด   27   รายการ   *ได้รับอนุมัติให้เกินจำนวน
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ ปัจจัยแห่งความสำเร็จและการสนับสนุนจากองค์การที่มีผลต่อการดำเนินงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลติดดาวของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดอุดรธานี 
ชื่อวารสาร วารสารทันตาภิบาล วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น 
ISBN/ISSN ISSN0857-880x(Print) ISSN 2697-665X  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 7 มิถุนายน 2565 
ปีที่ 33  ฉบับที่
เดือน กรกฎาคม - ธันวาคม   ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2565 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ