2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 3123   สังกัดมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ชือนามสกุล(ไทย) รศ. พิเชษฐ เชี่ยวธนะกุล  ชือนามสกุล(อังกฤษ) Assoc. Prof. Bhichate Chiewthanakul 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา คอมพิวเตอร์  คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ Telecommunications, Computer Networks     
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
615040104-5  น.ส. ณัฏฐณิชา ตามควร  คณะวิศวกรรมศาสตร์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่ 168/2562 ลว. 20 กุมภาพันธ์ 2562  
615040105-3  น.ส. นันท์ชนก กองพิลา  คณะวิศวกรรมศาสตร์  - ยังไม่กำหนด -  ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่ 169/2562 ลว. 20 กุมภาพันธ์ 2562  
รวมทั้งหมด 2 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
รวมทั้งหมด   2   รายการ
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ The Construction of ElGamal over Koblitz Curve 
ชื่อวารสาร Advanced Materials Research 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Advanced Materials Research 
ISBN/ISSN ISBN-13: 978-3-03835-090-3  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 20 February 2014 
ปีที่ 2014  ฉบับที่ 931-932 
เดือน พฤษภาคม  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2014 
หน้า 1441-1446  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ