Custom_32
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
     
  1. ชื่อหลักสูตร
   
ภาษาไทย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
ภาษาอังกฤษ Master of Science Program in Food Technology
  2. ชื่อปริญญา
   
ภาษาไทย
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีการอาหาร)
วท.ม. (เทคโนโลยีอาหาร)
ภาษาอังกฤษ
Master of Science (Food Technology)
M.Sc. (Food Technology)
  3. ระดับการศึกษา
    ปริญญาโท
  4. สังกัดคณะ
    คณะเทคโนโลยี
  5. สังกัดภาควิชา/สาขาวิชา
    เทคโนโลยีอาหาร
  6. วัตถุประสงค์
    หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตมหาบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถในด้านต่างๆ ดังนี้
1. มีความสามารถทางการวิจัย    และพัฒนาวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารในระดับสูง
2.      มีความสามารถในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารให้เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคทั้งภายในและ ต่างประเทศ
3.  มีความสามารถในการพิจารณาปรับแปลงและริเริ่มการใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ           ในอุตสาหกรรมการอาหาร 
  7. กำหนดการเปิดสอน
    จะเปิดดำเนินการเรียนการสอนหลักสูตรนี้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1   ปีการศึกษา 2543 เป็นต้นไป
  8. สถานะหลักสูตร
    เปิด
  9. อาจารย์
   
9.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
 
รศ.ดร. บวรศักดิ์ ลีนานนท์
ผศ.ดร. ธนกร โรจนกร
ผศ.ดร. เกษม นันทชัย

9.2 อาจารย์ประจำหลักสูตร
 
รศ.ดร. สิงหนาท พวงจันทน์แดง (ประจำแล้ว 0 หลักสูตร)
ผศ.ดร. เกษม นันทชัย (ประจำแล้ว 0 หลักสูตร)
ผศ.ดร. ธนกร โรจนกร (ประจำแล้ว 0 หลักสูตร)
ผศ.ดร. วิเชียร วรพุทธพร (ประจำแล้ว 0 หลักสูตร)
ผศ.ดร. ศิริวรรณ เนติวรานนท์ (ประจำแล้ว 0 หลักสูตร)

9.3 อาจารย์ผู้สอน
 
รศ.ดร. สิงหนาท พวงจันทน์แดง 4
รศ.ดร. บวรศักดิ์ ลีนานนท์ 4
รศ. วรนุช ศรีเจษฎารักข์ 6
ผศ.ดร. รัชฎา ตั้งวงค์ไชย 7
ผศ.ดร. เกษม นันทชัย 7
ผศ.ดร. ธนกร โรจนกร 7
ผศ.ดร. อารยา อารมณ์ฤทธิ์ 7
ผศ.ดร. ศิริวรรณ เนติวรานนท์ 7
ผศ.ดร. วิลัศนา โพธิ์ศรี 7
ผศ.ดร. วิเชียร วรพุทธพร 7
ผศ.ดร. ศุภวรรณ ถาวรชินสมบัติ 7
ผศ.ดร. จันทนี อุริยะพงศ์สรรค์ 7
อ.ดร. อัมพร แซ่เอียว 10
อ. จินตนา ศรีผุย 12

     
แผน ก แบบ ก 2 รหัสหลักสูตร 511604121143
แผน ก แบบ ก 1 รหัสหลักสูตร 511604111143


 
กลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ สำนักบริหารและพัฒนาวิชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร 043 203200 ภายใน 11940